2023-04-27   Sõiduautode kasutusrent (Eesti Töötukassa)
Kahekümne (20) sõiduauto kasutusrent Eesti Töötukassale. Detailsed tehnilised nõuded on esitatud riigihanke alusdokumentides. Hankija palub kõigil ettevõtjatel esitada hankijale küsimusi kui riigihanke alusdokumentides esitatud nõuded on segased, näivad ebaproportsionaalsed või piiravad põhjendamatult konkurentsi. Vaadake hankeid »
2023-04-21   Tööharjutus Narva linnas vene keeles (Eesti Töötukassa)
Tööharjutus on tööturuteenus, mida osutatakse töötukassas arvel olevale töötule tööharjumuse taastamiseks või esmase tööharjumuse omandamiseks. Teenuse tulemusel on töötu valmis jätkama töötukassa poolt pakutavatel teistel teenustel või sisenema tööturule. Vaadake hankeid »
2023-04-20   Eesti keele koolitus Märjamaa alevis (Eesti Töötukassa)
Koolituse eesmärk on koolitatavate eesti keele oskuse arendamine, eesti keele A1 taseme koolitus ning koolitatavate eesti keele tasemeeksamiks (keeleoskustase A2) ettevalmistamine. Keeleoskustasemed vastavad Euroopa keeleõppe raamdokumendile. Vaadake hankeid »
2023-04-13   Eesti Töötukassa infosüsteemi TETRIS/REDIS jätkuarendus- ja hooldustööd (Eesti Töötukassa)
Eesti Töötukassa infosüsteemi TETRIS/REDIS jätkuarendus- ja hooldustööd. Raamlepingu jätkuarendus- ja hooldustööde maht on eeldatavalt maksimaalselt 70 000 töötundi. Raamleping kestab allkirjastamisest 48 kalendrikuud või kuni raamlepingu eeldatavate arendus- ja hooldustööde mahu täitumiseni, oleneb milline tingimus saabub varem. Vaadake hankeid »
2023-04-06   Digioskuste algtaseme koolitus (Eesti Töötukassa)
Koolituse tulemusena omandab koolitatav digitaalse kirjaoskuse algtaseme teadmised, mis baseeruvad rahvusvahelisel DigComp raamistikul. Peale koolituse läbimist oskab koolitatav orienteeruda arvuti töölaual ja kasutada erinevaid otsingumootoreid, teadvustab internetiriske ja oskab neid vältida. Teab, kuidas kasutada erinevaid ID-vahendeid avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel. Oskab kasutada enam levinud sotsiaalset tarkvara. Omab praktilist ülevaadet e-keskkondadest Zoom ja/või MS Teams ning oskab … Vaadake hankeid »
2023-04-06   Tööharjutus Antsla linnas eesti keeles (Eesti Töötukassa)
Tööharjutus on tööturuteenus, mida osutatakse töötukassas arvel olevale töötule tööharjumuse taastamiseks või esmase tööharjumuse omandamiseks. Teenuse tulemusel on töötu valmis jätkama töötukassa poolt pakutavatel teistel teenustel või sisenema tööturule. Tööharjutuse eesmärk on töötu motivatsiooni, enesekindluse ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine, tema ettevalmistamine osalemiseks teistes aktiivsetes tööturumeetmetes või tööle asumiseks. Tööharjutuse väljund on aktiviseeritud klient, kes liigub edasi … Vaadake hankeid »
2023-03-29   Tugiisiku koolitus (Eesti Töötukassa)
Koolituse läbinu peab olema ettevalmistatud sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 kutseeksami sooritamiseks. Koolituse aluseks on kutsestandard „Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4“ ja spetsialiseerumised b.2.8 ja b.2.12. Koolitus peab andma teadmised ja oskused töötamiseks abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapse ja toimetulekuraskustes pere tugiisikuna. Tugiisiku ülesandeks on inimese abistamine nõustamise ja juhendamise kaudu tema kohustuste täitmisel, … Vaadake hankeid »
2023-03-28   Metallilõikepinkide (CNC) operaatori koolitus Narva linnas (Eesti Töötukassa)
Koolituse aluseks on CNC metallilõikepingi operaator, tase 4 kutsestandard. Koolituse läbinu omandab CNC metallilõikepingi operaator, tase 4 kutsestandardis välja toodud kompetentsid, mis võimaldavad töötada oskustöölisena avatud tööturul mehaanika ja metallitöötluse ettevõtetes. Koolituse läbinu peab olema ettevalmistatud CNC metallilõikepingi operaator, tase 4 kutseeksami sooritamiseks. Koolitus ei sisalda kutseeksamit. Vaadake hankeid »
2023-03-27   Tööharjutus Narva linnas (Eesti Töötukassa)
Tööharjutus on tööturuteenus, mida osutatakse töötukassas arvel olevale töötule tööharjumuse taastamiseks või esmase tööharjumuse omandamiseks. Teenuse tulemusel on töötu valmis jätkama töötukassa poolt pakutavatel teistel teenustel või sisenema tööturule. Tööharjutuse eesmärk on töötu motivatsiooni, enesekindluse ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine, tema ettevalmistamine osalemiseks teistes aktiivsetes tööturumeetmetes või tööle asumiseks. Tööharjutuse väljund on aktiviseeritud klient, kes liigub edasi … Vaadake hankeid »
2023-03-23   Eesti Töötukassa majandus- ja personaliarvestuse tarkvara arendus- ja hooldustööd (Eesti Töötukassa)
Raamlepingu ese: Eesti Töötukassa (edaspidi töötukassa või hankija) soovib minna kasutuses olevalt majandus- ja personaliarvestusetarkvaralt MS Dynamics NAV 2017 versioonilt üle selle uuemale versioonile, mille nimetus aastast 2018 on Microsoft Dynamics 365 Business Central (edaspidi nimetatud BC) ja selle arendus- ja hooldustööd . Samuti kuni BC -le üleminekuni Microsoft Dynamics NAV 2017 arendus-ja hooldustööd ning tugiteenuse pakkumine. Raamlepingu arendus- ja hooldustööde maht on eeldatavalt … Vaadake hankeid »
2023-03-22   Eesti keele koolitus Tallinna linnas (Eesti Töötukassa)
Koolituste eesmärk on koolitatavate eesti keele oskuse arendamine, eesti keele tasemeeksamiks (keeleoskustasemed A2, B1, B2) ettevalmistamine ning eesti keele A1 taseme koolitus Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: 1-koolitus MTÜ
2023-03-15   Tegevusjuhendaja koolitus Ida-Virumaal vene keeles (Eesti Töötukassa)
Koolitus on mõeldud isikutele, kes soovivad asuda tööle tegevusjuhendajatena tegevusjuhendaja teenust pakkuvas ettevõttes või asutuses. Koolitus peab andma koolitatavatele teadmised ja oskused psüühilise erivajadusega inimestega töötamiseks, sh nende tegevusvõime hindamiseks vastavalt nende erivajadustele, psüühilise erivajadusega inimestele tegevusplaani koostamiseks ning selle alusel igapäevase töö organiseerimiseks teenust saavate isikutega, samuti erinevate loovtegevuste juhendamiseks rühmas ja … Vaadake hankeid »
2023-03-09   Tööharjutus Haapsalu linnas (Eesti Töötukassa)
Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus on toodud RD lisas 1. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OÜ Tropic
2023-03-06   Hooldustöötaja koolitus Narva linnas vene keeles (Eesti Töötukassa)
Koolituse läbinu peab olema ettevalmistatud hooldustöötaja, tase 3 kutseeksami sooritamiseks. Koolituse aluseks on hooldustöötaja, tase 3 kutsestandard. Hooldustöötaja, tase 3 on erialase ettevalmistusega töötaja, kes on omandanud tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks vastava plaani (nt rehabilitatsiooniplaan, hooldusplaan vm) alusel. Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiuvaldkonna töötaja. Tema töö eesmärk on toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ja … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Gelmett Consult Osaühing
2023-03-02   Nutiseadme kasutamise koolitus (Eesti Töötukassa)
Koolituse eesmärk on arendada koolitatavate digipädevust nutiseadme turvaliseks seadistamiseks ja rakenduste kasutamiseks igapäevaelu toimingute toetamiseks. Koolituse sihtrühm on Eesti Töötukassa poolt suunatud isikud, kes vajavad juhendamist isikliku nutiseadme teadlikumaks ja funktsionaalsemaks kasutamiseks. Koolitatavate varasem kokkupuude nutiseadmega on vähene või puudub. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Mittetulundusühing Valga Arvutikeskus Nordic Koolitus OÜ
2023-02-28   Koka abi koolitus vene keeles (Eesti Töötukassa)
Koolitus on mõeldud isikutele, kes soovivad tööle asuda koka abina toitlustusteenust pakkuvas ettevõttes või asutuses. Koolitus peab andma koolitatavale teadmised, oskused ja käelise vilumuse töötamiseks koka abina. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Haapsalu Kutsehariduskeskus
2023-02-27   Eesti keele koolitus (Eesti Töötukassa)
Koolituse eesmärk on koolitatavate eesti keele oskuse arendamine, eesti keele A1 taseme koolitus ning koolitatavate eesti keele tasemeeksamiks (keeleoskustase A2) ettevalmistamine. Keeleoskustasemed vastavad Euroopa keeleõppe raamdokumendile. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: osaühing Reiting PR
2023-02-21   Tööharjutus Võru linnas (Eesti Töötukassa)
Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus on toodud RD lisas 1. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: JMAE osaühing
2023-02-16   Puhastusteenindaja koolitus (Eesti Töötukassa)
Koolituse aluseks on puhastusteenindaja tase 3 kutsestandard. Koolituse läbinu omandab puhastusteenindaja tase 3 kutsestandardis välja toodud kompetentsid. Koolituse läbinu peab olema ettevalmistatud puhastusteenindaja tase 3 kutseeksami sooritamiseks. Koolitus ei sisalda kutseeksamit. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Osaühing Puhastusekspert
2023-02-14   Tööharjutus Rakvere linnas (Eesti Töötukassa)
Tööharjutuse eesmärk on töötu motivatsiooni, enesekindluse ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine, tema ettevalmistamine osalemiseks teistes aktiivsetes tööturumeetmetes või tööle asumiseks. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OÜ Tropic
2023-02-10   Tööharjutus Haapsalu linnas (Eesti Töötukassa)
Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus on toodud RD lisas 1. Vaadake hankeid »
2023-02-10   Keevitaja algõppe koolitus vene keeles Kohtla-Järve linnas või Jõhvi linnas (Eesti Töötukassa)
Koolituse aluseks on kehtivad keevitaja kutsestandardid. Keevitaja töötab põhiliselt metalltooteid ja -konstruktsioone valmistavas ettevõttes ning ehitus-, paigaldus-, hoolde- ja remonditöödel. Keevitaja põhitöö on keevitustööde ettevalmistamine, tarindi koostamine vastavalt joonisele, keevisliidete teostamine ning järeltöötlus ja tulemuse kontroll. Töö nõuab jooniste lugemise oskust, töötlemistehnoloogia ja materjalide omaduste tundmist. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OÜ SVS-L
2023-02-09   Eesti Töötukassa Lõuna- Eesti Karjäärikeskuse eksponaatide arendus ja erilahenduste loomine (Eesti Töötukassa)
Hankelepingu esemeks on Eesti Töötukassa Lõuna-Eesti Karjäärikeskuse ekspositsiooni loomine sh hooldus- ja lisatööd. Pakkuja ülesandeks on hankelepingu tehnilise kirjelduse kohase toimiva terviklahenduse teostamine. Täpsemad hankelepingu eseme tingimused, kirjeldused ja mahud on esitatud riigihanke alusdokumendites. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Motor OÜ
2023-02-03   Klienditeenindaja koolitus Narva linnas (Eesti Töötukassa)
Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus on toodud RD lisas 1. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
2023-02-02   Digioskuste algtaseme koolitus Viljandi linnas vene keeles (Eesti Töötukassa)
Koolituse tulemusena omandab koolitatav digitaalse kirjaoskuse algtaseme teadmised, mis baseeruvad rahvusvahelisel DigComp raamistikul. Peale koolituse läbimist oskab koolitatav orienteeruda arvuti töölaual ja kasutada erinevaid otsingumootoreid, teadvustab internetiriske ja oskab neid vältida. Teab, kuidas kasutada erinevaid ID-vahendeid avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel. Oskab kasutada enam levinud sotsiaalset tarkvara. Omab praktilist ülevaadet e-keskkondadest Zoom ja/või MS Teams ning oskab … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Mittetulundusühing Valga Arvutikeskus
2023-01-31   Inglise keele koolitus Tallinna ja Tartu linnas (Eesti Töötukassa)
Koolituste eesmärk on koolitatavate inglise keele oskuse arendamine keeleoskustasemetel A1, A2 ja B1. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Folkuniversitetet Estonia Osaühing Sugesto
2023-01-12   Tööharjutus Tartu linnas, Narva linnas, Jõhvi linnas, Kohtla-Järve linnas, Viljandi linnas ja Valga linnas (Eesti Töötukassa)
Tööharjutus on tööturuteenus, mida osutatakse töötukassas arvel olevale töötule tööharjumuse taastamiseks või esmase tööharjumuse omandamiseks. Teenuse tulemusel on töötu valmis jätkama töötukassa poolt pakutavatel teistel teenustel või sisenema tööturule. Tööharjutuse eesmärk on töötu motivatsiooni, enesekindluse ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine, tema ettevalmistamine osalemiseks teistes aktiivsetes tööturumeetmetes või tööle asumiseks. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Mittetulundusühing Nõutuba Mittetulundusühing Sotsiaalarenduse... Mittetulundusühing Valga Arvutikeskus OÜ Tropic
2023-01-10   Tööharjutus Pärnu linnas ja Narva linnas (Eesti Töötukassa)
Tööharjutus on tööturuteenus, mida osutatakse töötukassas arvel olevale töötule tööharjumuse taastamiseks või esmase tööharjumuse omandamiseks. Teenuse tulemusel on töötu valmis jätkama töötukassa poolt pakutavatel teistel teenustel või sisenema tööturule. Tööharjutuse eesmärk on töötu motivatsiooni, enesekindluse ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine, tema ettevalmistamine osalemiseks teistes aktiivsetes tööturumeetmetes või tööle asumiseks. Tööharjutuse väljund on aktiviseeritud klient, kes liigub edasi … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Haiks OÜ Mittetulundusühing Valga Arvutikeskus
2023-01-05   Eesti keele koolitus (Eesti Töötukassa)
Koolituse eesmärk on koolitatavate eesti keele oskuse arendamine, eesti keele A1 taseme koolitus ning koolitatavate eesti keele tasemeeksamiks (keeleoskustase A2 ja B1) ettevalmistamine. Keeleoskustasemed vastavad Euroopa keeleõppe raamdokumendile. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Mittetulundusühing Elite Perekeskus
2023-01-04   Digioskuste algtaseme koolitus (Eesti Töötukassa)
Koolituse sihtrühm on Eesti Töötukassa kliendid, kellel puudub arvutikasutamise oskus või kes omab väheseid oskusi arvuti kasutamisel. Koolituse tulemusena omandab koolitatav digitaalse kirjaoskuse algtaseme teadmised, mis baseeruvad rahvusvahelisel DigComp raamistikul. Peale koolituse läbimist oskab koolitatav orienteeruda arvuti töölaual ja kasutada erinevaid otsingumootoreid, teadvustab internetiriske ja oskab neid vältida. Teab, kuidas kasutada erinevaid ID-vahendeid avaliku- ja erasektori teenuste … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Nordic Koolitus OÜ
2023-01-03   Vene keele koolitus Tartu linnas (Eesti Töötukassa)
Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus on toodud RD lisas 1. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Folkuniversitetet Estonia
2022-12-15   Tööharjutus Tartu linnas, Narva linnas, Jõhvi linnas, Kohtla-Järve linnas, Viljandi linnas ja Valga linnas (Eesti Töötukassa)
Tööharjutus on tööturuteenus, mida osutatakse töötukassas arvel olevale töötule tööharjumuse taastamiseks või esmase tööharjumuse omandamiseks. Teenuse tulemusel on töötu valmis jätkama töötukassa poolt pakutavatel teistel teenustel või sisenema tööturule. Tööharjutuse eesmärk on töötu motivatsiooni, enesekindluse ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine, tema ettevalmistamine osalemiseks teistes aktiivsetes tööturumeetmetes või tööle asumiseks. Vaadake hankeid »
2022-12-08   Eesti Töötukassa RINA/EESSI arendus- ja hooldustööd (Eesti Töötukassa)
Raamlepingu ese on Eesti Töötukassa RINA/EESSI infosüsteemi arendus- ja hooldustööd. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Wisercat Estonia OÜ
2022-11-28   Keevitaja algõppe koolitus (Eesti Töötukassa)
Koolituse aluseks on kehtivad keevitaja kutsestandardid. Keevitaja töötab põhiliselt metalltooteid ja -konstruktsioone valmistavas ettevõttes ning ehitus-, paigaldus-, hoolde- ja remonditöödel. Keevitaja põhitöö on keevitustööde ettevalmistamine, tarindi koostamine vastavalt joonisele, keevisliidete teostamine ning järeltöötlus ja tulemuse kontroll. Töö nõuab jooniste lugemise oskust, töötlemistehnoloogia ja materjalide omaduste tundmist. Koolituse tulemusena oskab koolitatav kasutada keevituse seadmeid; … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Weldman OÜ WestWeld Consult OÜ
2022-11-18   Tööharjutus Jõhvi linnas, Kohtla-Järve linnas, Kiviõli linnas ja Sillamäe linnas (Eesti Töötukassa)
Tööharjutus on tööturuteenus, mida osutatakse töötukassas arvel olevale töötule tööharjumuse taastamiseks või esmase tööharjumuse omandamiseks. Teenuse tulemusel on töötu valmis jätkama töötukassa poolt pakutavatel teistel teenustel või sisenema tööturule. Tööharjutuse eesmärk on töötu motivatsiooni, enesekindluse ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine, tema ettevalmistamine osalemiseks teistes aktiivsetes tööturumeetmetes või tööle asumiseks Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Mittetulundusühing Töötute Adaptatsioonikeskus Mittetulundusühing Virumaa Koolituskeskus OÜ SVS-L OÜ Tropic
2022-11-17   Kehtivuskinnitus- ja ajatempliteenus (Eesti Töötukassa)
Hankelepingu esemeks on ajatempliteenuse ja kehtivuskinnitusteenuse osutamine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodule. Hankelepingu perioodiks on 48 kuud alates hankelepingu sõlmimisest. Vaadake hankeid »
2022-11-10   Eesti Töötukassa dokumendihaldussüsteemi Alfresco arendus- ja hooldustööd (Eesti Töötukassa)
Raamlepingu ese on Eesti Töötukassa dokumendihaldussüsteemi Alfresco arendus- ja hooldustööd. Raamlepingu perioodiks on 36 kuud alates raamlepingu sõlmimisest või kuni raamlepingu eeldatava maksimaalse maksumuse täitumiseni, oleneb milline tingimus saabub varem. Raamlepingu eeldatav maksimaalne maksumus ilma käibemaksuta on 280 000 eurot. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Wisercat Estonia OÜ
2022-11-09   Laotöötaja-tõstukijuhi koolitus Tallinna linnas (Eesti Töötukassa)
Koolituse tulemusena omandab koolitatav laotöötaja oskused, mis võimaldavad tal töötada suurtes ehituspoodides ja tootmisettevõtete ladudes. Koolituse tulemusena oskab koolitatav tõstukeid ohutult juhtida ja teostada tööoperatsioone. Järgib töökaitse ja ohutustehnika nõudmisi masina käsitsemisel laadimis- ning transporditöödel. Koolituse sihtrühm on Eesti Töötukassa poolt suunatud isikud. Vaadake hankeid »
2022-11-03   Tööharjutus Narva linnas (Eesti Töötukassa)
Tööharjutus on tööturuteenus, mida osutatakse töötukassas arvel olevale töötule tööharjumuse taastamiseks või esmase tööharjumuse omandamiseks. Teenuse tulemusel on töötu valmis jätkama töötukassa poolt pakutavatel teistel teenustel või sisenema tööturule. Tööharjutuse eesmärk on töötu motivatsiooni, enesekindluse ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine, tema ettevalmistamine osalemiseks teistes aktiivsetes tööturumeetmetes või tööle asumiseks. Tööharjutuse väljund on aktiviseeritud klient, kes liigub edasi … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OÜ SVS-L Sunflower Consulting OÜ
2022-11-03   Kaitstud töö Põlva linnas ja Rapla linnas (kahe-etapiline teenus) (Eesti Töötukassa)
Teenuse eesmärk on pakkuda toetust vähenenud töövõimega klientidele töö otsimisel ja töötamise ajal. Arendada klientide tööoskuseid ja valmisolekut avatud tööturule siseneda, integreerides vajadusel teenuse osutaja ja Eesti Töötukassa juhtumikorraldajaga koostöös klientidele vajalikke tööturuteenuseid. Pideva motiveerimise, toetamise, juhendamise ja võrgustikutöö läbi (kohaliku omavalitsusega, erihoolekande teenuse osutajatega, rehabilitatsioonimeeskonnaga, kliendi lähedastega, tööandjatega jne) toetada … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Mõttemustrid OÜ Tercare OÜ
2022-11-03   Süle-ja lauaarvutikomplektide, dokkimisseadmete, monitoride ja privaatsusfiltrite rentimine (Eesti Töötukassa)
Riigihange on jaotatud kaheks osaks: Riigihanke osas 1 – 60 kuuks 130 monitori ja privaatsusfiltri rent; Riigihanke osas 2 – 36 kuuks 200 sülearvutikomplekti, 100 dokkimisseadme ja 75 lauaarvutikomplekti rent 60 kuuks. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts SEB Liising AS Atea Atea Finance OÜ Green IT OÜ
2022-10-31   Tööharjutus Põlva ja Tartu linnas (Eesti Töötukassa)
Tööharjutuse eesmärk on töötu motivatsiooni, enesekindluse ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine, tema ettevalmistamine osalemiseks teistes aktiivsetes tööturumeetmetes või tööle asumiseks. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OÜ Tropic Tercare OÜ
2022-10-28   Tööharjutus Kuressaare linnas (Eesti Töötukassa)
Tööharjutus Kuressaare linnas sõltlastele kogemusnõustamisega ja koostöös kohaliku omavalitsusega Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OÜ Tropic
2022-10-20   Eesti keele koolitus (Eesti Töötukassa)
Koolituse eesmärk on koolitatavate eesti keele oskuse arendamine, eesti keele A1 taseme koolitus ning koolitatavate eesti keele tasemeeksamiks (keeleoskustase A2) ettevalmistamine. Keeleoskustasemed vastavad Euroopa keeleõppe raamdokumendile. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Mittetulundusühing Elite Perekeskus
2022-10-20   Postiteenuse tellimine (Eesti Töötukassa)
Riigihanke eesmärgiks on postiteenuse tellimine, mis seisneb hankija kirisaadetiste ja postipakkide (postisaadetised) kohaletoimetamises saajale ning postisaadetiste üleandmises ja vastuvõtmises hankija struktuuriüksuste asukohtades alates 01.01.2023 (eelduslik algus) kuni 31.12.2025. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Eesti Post
2022-10-20   Digioskuste algtaseme koolitus vene keeles (Eesti Töötukassa)
Koolituse tulemusena omandab koolitatav digitaalse kirjaoskuse algtaseme teadmised, mis baseeruvad rahvusvahelisel DigComp raamistikul. Peale koolituse läbimist oskab koolitatav orienteeruda arvuti töölaual ja kasutada erinevaid otsingumootoreid, teadvustab internetiriske ja oskab neid vältida. Teab, kuidas kasutada erinevaid ID-vahendeid avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel. Oskab kasutada enam levinud sotsiaalset tarkvara. Omab praktilist ülevaadet e-keskkondadest Zoom ja/või MS Teams ning oskab … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: osaühing Reiting PR OÜ Projektiekspert Tiit Tilk
2022-10-20   Eesti Töötukassa majandus- ja personaliarvestuse tarkvara arendus- ja hooldustööd (Eesti Töötukassa)
Raamlepingu esemeks on majandus- ja personaliarvestusetarkvaralt MS Dynamics NAV 2017 versioonilt üleminek selle uuemale versioonile, mille nimetus aastast 2018 on Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) ja selle arendus- ja hooldustööd. Tarkvara arendus- ja hooldustööde sisuks on tellijal olemasoleva tarkvara versioonilt uuele versioonile üleminek ning funktsionaalsuste täiendamine ja vajadusel uute funktsionaalsuste loomine ja samuti kuni BC -le üleminekuni Microsoft Dynamics NAV 2017 arendus-ja … Vaadake hankeid »
2022-10-20   Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjumaa karjäärikeskuse ekspositsioonide arendus ja uute erilahenduste loomine (Eesti Töötukassa)
Hankelepingu esemeks on Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjuma Karjäärikeskuses olevate ekspositsioonide edasiarendus ja uute ekspositsioonide loomine sh hooldus- ja lisatööd. Pakkuja ülesandeks on hankelepingu tehnilise kirjelduse kohase toimiva terviklahenduse teostamine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Motor OÜ
2022-10-12   Sisetööde elektriku koolitus Narva linnas vene keeles (Eesti Töötukassa)
Koolituse läbinu omandab kompetentsid, mis võimaldavad töötada oskustöölisena energia-, tööstus-, ehitus-, kinnisvarahooldus- või teistes ettevõtetes. Koolitus valmistab ette sisetööde elektrik, tase 4 kutse taotlemiseks. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
2022-10-06   Inglise keele koolitus Tallinna linnas (Eesti Töötukassa)
Koolituste eesmärk on koolitatavate inglise keele oskuse arendamine keeleoskustasemetel A1, A2 ja B1. Keeleoskustasemed vastavad Euroopa keeleõppe raamdokumendile. Koolitatav omandab koolituse käigus igapäevaeluga seotud üldkeele teadmised ja oskused suhelda ning aru saada selgesti edastatud inglise keelsest kõnest igapäevaelu puudutavatel teemadel. Koolitus peab innustama koolitatavaid koolituse läbimisel jätkama iseseisvalt keeleõppega, tutvustades koolitatavatele erinevaid iseseisva õppimise … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: EV Arengu Mittetulundusühing