2023-05-03   Teenused uurimise, eskalatsiooni, kontrolli ja analĂĽĂĽsi juhtimissĂĽsteemi "SMEREKA" moodulite arendamiseks (E-riigi Akadeemia Sihtasutus)
Uurimis-, eskalatsiooni-, kontrolli- ja analüüsihaldussüsteemi "SMEREKA" moodulite kavandamise, arendamise, testimise, juurutamise, proovioperatsiooni toe ja turbesertifikaadi teenused materjalide ja teabe loomiseks, kogumiseks, salvestamiseks, otsimiseks, töötlemiseks ja edastamiseks kohtueelsel ajal. uurimine kriminaalmenetluses. Vaadake hankeid »
2023-04-26   Keskkonnaseire infosĂĽsteemi (KESE) arendus- ja hooldustööde realiseerimine (Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus)
Keskkonnaseire infosüsteemi (KESE) arendus- ja hooldustööde realiseerimine Vaadake hankeid »
2023-04-24   Tallinna sporditegevuse toetuste infosĂĽsteemi arendus-, hooldus- ja majutusteenus (Tallinna Strateegiakeskus)
Riigihanke eesmärgiks on Tallinna sporditegevuse toetuse infosüsteemi (PAI2) uue tarkvararakenduse väljatöötamine, selle edasine hooldus- ja majutusteenus, sh täiendavate arendustööde tellimine. Vaadake hankeid »
2023-04-19   KĂĽsimustike kirjeldamise ja andmete kogumise kommertstarkvara (Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus)
Hanke eesmärk on soetada tarkvara, millega on võimalik läbi viia CAPI, CATI ja CAWI andmekogumist riikliku statistika koostamiseks. Lisaks soovib hankija pakkuja tarkvara kasutaja- ja tootetoe teenust ning arendusteenust, mille eesmärgiks on võimaldata tarkvara automaatne andmevahetus hankija süsteemidega. Vaadake hankeid »
2023-04-17   E-varamu portaali lahendus ja integratsioonitööd (Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium)
Hankega otsitakse teenusepakkujat E-varamu portaali infosüsteemi funktsionaalsust toetava tarkvaralahenduse pakkumiseks koos 60 kuulise hooldusteenuse ja vastavalt vajadusele tellitavate täiendavate arendustöödega kooskõlas tehnilises kirjelduses toodud nõuete ja funktsionaalsustega. Hooldusteenus sisaldab lahendusega seotud kasutajatuge ja tarkvarauuendusi kogu lepingu perioodil. Täiendavad arendustööd võivad sisaldada nii uute infosüsteemide lisamist lahenduse juurde kui ka uute funktsionaalsuste … Vaadake hankeid »
2023-04-14   OKAS-2 (Objekti kontrollimise andmekogu sĂĽsteem) rakenduse arendus- ja hooldustööd 2023-2026 (Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus)
OKAS-2 (Objekti kontrollimise andmekogu süsteem) rakenduse arendus- ja hooldustööd 2023-2026 Vaadake hankeid »
2023-04-14   Teeseadmete andmehõive platvormi tarkvara arendus- ja hooldusteenus (Transpordiamet)
Teeseadmete andmehõive platvormi tarkvara arendus- ja hooldusteenuse raamhange Vaadake hankeid »
2023-04-13   Eesti Töötukassa infosĂĽsteemi TETRIS/REDIS jätkuarendus- ja hooldustööd (Eesti Töötukassa)
Eesti Töötukassa infosüsteemi TETRIS/REDIS jätkuarendus- ja hooldustööd. Raamlepingu jätkuarendus- ja hooldustööde maht on eeldatavalt maksimaalselt 70 000 töötundi. Raamleping kestab allkirjastamisest 48 kalendrikuud või kuni raamlepingu eeldatavate arendus- ja hooldustööde mahu täitumiseni, oleneb milline tingimus saabub varem. Vaadake hankeid »
2023-04-11   Tallinna kinnisvara ĂĽĂĽriarvestussĂĽsteem (Tallinna Strateegiakeskus)
Hankija soetab üüriarvestuse infosüsteemi (edaspidi nimetatud ka süsteem) kasutamisõiguse koos arendus-, hooldus- ja majutusteenuse osutamisega (edaspidi ühiselt nimetatud ka teenus), mis hõlmab Tallinna linna omandis ja linna poolt renditava vara (hooned, eluruumid, äriruumid, rajatised) hankija nõuetele vastavat üüriarvestust, mis võimaldab hankijal ette valmistada ning koostada üüri- ja kommunaalteenuste arveid üürnikele/rentnikele, tagades raamatupidamislike nõuete täitmise ning vajalikud liidestused … Vaadake hankeid »
2023-04-05   MIM (identiteedihaldus) arendus- ja hooldustööd (Tervise ja Heaolu InfosĂĽsteemide Keskus)
Riigihanke eesmärk on sõlmida raamleping täitjaga, kes jätkab arendamist ja hakkab hooldama ning teostama tugitöid identiteedi- ja juurdepääsuhalduse tarkvarale „Microsoft Identity Management“. Vaadake hankeid »
2023-04-04   Uus Kogumisrakenduse hange II (Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus)
Riigihanke eesmärk on agiilse tarkvaraarendusprojekti (Kogumisrakendus) hankida juba olemasolevale Hankija projektimeeskonnale täiendavalt kogemustega meeskonda (arendusressurssi). Vaadake hankeid »
2023-04-03   Power BI raamlepingu hange (aktsiaselts Tallinna Sadam)
Riigihanke esemeks on raamlepingu sõlmimine ASi Tallinna Sadam kontserni andmelao- ja aruandluslahenduse arendus- ja hooldusteenuse osutamiseks. Tehniline kirjeldus on esitatud RHADi lisas 1. Vaadake hankeid »
2023-04-03   KeM valitsemisala Drupal veebide hooldus- ja arendustööd 2023-2027 (Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus)
Keskkonnaministeeriumi valitsemisala Drupal veebilehtede arendus- ja hooldustööde teostamiseks partneri leidmine Vaadake hankeid »
2023-04-03   EKSPO arendustööde raamhange (Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus)
Raamlepingu esemeks on EKSPO infosüsteemi arendustööd, mida täitja kohustub läbi viima vastavalt riigihanke alusdokumentidele, sõlmitud raamlepingule, minikonkursi tingimustele ning nende järgselt tellijaga sõlmitud hankelepingutele ja nende lisadele. Vaadake hankeid »
2023-04-03   Haridussilma veebirakenduse arendamine 2023 (Haridus- ja Teadusministeerium)
Hanke eesmärgiks on sõlmida raamleping ühe pakkujaga, kes pakub parima kvalifikatsiooni ja hinnaga tööjõudu Eesti hariduse teabevärava Haridussilma (haridussilm.ee) front-endi, back-endi ja andmeteenuste arendamiseks (sh analüüsi-, arendus-, andmebaasitööd) ja hooldamiseks. Vaadake hankeid »
2023-03-31   Viisateenusega seotud infosĂĽsteemide arendus, analĂĽĂĽs ja testimine (Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus)
Raamlepingu esemeks on viisateenusega seotud infosüsteemide arendus-, analüüsi ja testimistööd. Vaadake hankeid »
2023-03-28   Transpordiameti reisiplaneerija arendus- ja hooldusteenus (Transpordiamet)
Transpordiameti reisiplaneerija arendus- ja hooldusteenuse raamhange Vaadake hankeid »
2023-03-24   "Oskuste SĂĽsteemi" esimene arendusetapp - oskuste kirjeldamise keskkond (SA Kutsekoda) (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Eesti Oskuste Süsteemi 1. etapi tulemusel valmib keskkond, mille funktsionaalsus toimib toetudes oskuste, ametite ja tegevusalade registritele. Süsteemi keskkond võimaldab: 1) leida rakendust oskustele, mida tööotsija enda tugevuseks peab; 2) leida rakendust ka väiksema oskuskomplektiga inimestele, kui kogu ametiprofiili oskused; 3) luua võimalus kirjeldada õpiväljundeid oskuste arendamise kontekstis; 4) teha karjääripööret, võttes aluseks enda olemasolevad oskused. Oskuste kirjeldamise keskkonna arendus … Vaadake hankeid »
2023-03-23   Laenude ja käenduse dokumentide menetlemise veebirakenduse hooldus ja arendustööd 2023 – 2026 (Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus)
Hanke esemeks on eritellimusel valminud laenude ja käenduse dokumentide menetlemise veebirakenduse jooksvate hooldus ja arendustööde teostamine tagamaks rakenduse töö, sh peakasutaja toetamine probleemide lahendamisel, testimise korraldamisel ja rakenduse edasise arendamise strateegilisel planeerimisel vastavalt RHAD Lisale 1. Vaadake hankeid »
2023-03-23   Eesti Töötukassa majandus- ja personaliarvestuse tarkvara arendus- ja hooldustööd (Eesti Töötukassa)
Raamlepingu ese: Eesti Töötukassa (edaspidi töötukassa või hankija) soovib minna kasutuses olevalt majandus- ja personaliarvestusetarkvaralt MS Dynamics NAV 2017 versioonilt üle selle uuemale versioonile, mille nimetus aastast 2018 on Microsoft Dynamics 365 Business Central (edaspidi nimetatud BC) ja selle arendus- ja hooldustööd . Samuti kuni BC -le üleminekuni Microsoft Dynamics NAV 2017 arendus-ja hooldustööd ning tugiteenuse pakkumine. Raamlepingu arendus- ja hooldustööde maht on eeldatavalt … Vaadake hankeid »
2023-03-22   KliendihaldussĂĽsteemi (CRM) arendustööd (Riigi InfosĂĽsteemi Amet)
Eesmärgiks on hankida Odoo tarkvaral baseeruvale kliendihaldussüsteemile (CRM) arendustöid perioodiks 2023 -2025. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Impactic OĂś
2023-03-16   HPE andmemassiivide tootetugede pikendamine (Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus)
Hankelepingute esemeks on kirjeldatud andmemassiivide tootetugede pikendamine ning tootetugede ühtlustamine Vaadake hankeid »
2023-03-14   InfosĂĽsteemide majutusteenuse tellimine (Haridus- ja Teadusministeerium)
Hanke eesmärgiks on sõlmida raamleping ühe pakkujaga, kes pakub parima kvalifikatsiooni ja hinnaga teenust Eesti teadusinfosüsteemi (ETIS) ja Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) majutamiseks, hooldamiseks ja administreerimiseks. Vaadake hankeid »
2023-03-13   Majandustarkvara SAP litsentside tugiteenus (Tallinna Strateegiakeskus)
Hanke esemeks on majandustarkvara SAP litsentside tugiteenus vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-03-13   Terviseameti laborite infosĂĽsteemi TALIS hooldus- ja arendustööd (Tervise ja Heaolu InfosĂĽsteemide Keskus)
Terviseameti laborite infosüsteemi TALIS hooldus- ja arendustööde teostamine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Tugrik OĂś
2023-03-09   VJS integreerimine Euroopa raudtee sõnumivahetuse formaadiga TAF/TAP TSI (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Hanke tulemus hõlmab analüüsi, äriprotsesside ja andmete modelleerimist, tehnoloogia, tehniliste ja funktsionaalsete spetsifikatsioonide väljatöötamist, süsteemide arendamist ja juurutamist, selleks et täita TAF/TAP TSI nõudeid ja mille tulemusel on tagatud koostalitusvõime Läti Raudteega, samal ajal säilitades rongide koostalitlusvõime vastavalt CSZT (Raudteetranspordi Nõukogu) nõuetele. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1. Vaadake hankeid »
2023-03-06   KMT arendus ja hooldus (Tervise ja Heaolu InfosĂĽsteemide Keskus)
Hanke esemeks on eKiirabi infosüsteemi arendus ja hooldus (välja arvatud Analüüsi ja Statistika Moodul). Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Industry62 OĂś
2023-03-02   Ă•ppeinfosĂĽsteemi arendus- ja hooldustööd (Tallinna TehnikaĂĽlikool)
Tallinna Tehnikaülikoolis on alates 2008.a sügisest kasutusel pärandsüsteem nimega õppetegevuse haldusinfosüsteem ehk õppeinfosüsteem (ÕIS). Süsteemi üldise vananemise, ülikooli uuenenud ärivajaduste ning muutunud tehnilise konteksti ja eelduste tõttu on ülikooli õppeteenuste jätkamiseks ja edasiarendamiseks vajalik teostada muudatusi ja täiendusi süsteemi loodud osadele, vahetada süsteemi komponente kaasaegsemate vastu ning luua uusi. Lisaks sellele vajab ülikool täiendavad kompetentse ning ressursse … Vaadake hankeid »
2023-03-01   MĂĽrgistusteabekeskuse hooldus- ja arendustööd (Tervise ja Heaolu InfosĂĽsteemide Keskus)
Raamleping mürgistusteabekeskuse hoolduse ja arenduse tellimiseks. Vaadake hankeid »
2023-02-28   JAVA arendaja ressursi ostmine (Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus)
Hanke eesmärk on toodud täpsemalt hankelepingu tehnilises kirjelduses (lisa 2) Vaadake hankeid »
2023-02-23   Tervisejuhtimise töölaua arendus- ja hooldustööd (Tervise ja Heaolu InfosĂĽsteemide Keskus)
Hanke eesmärgiks on uue Tervisejuhtimise töölaua loomine Vaadake hankeid »
2023-02-21   Oracle WCC arendamine ja konfigureerimine (Eesti Energia AS)
Oracle WCC arendus ja konfiguratsioonitööde teostamine lepingupartneri poolt. Vaadake hankeid »
2023-02-20   Rahapesu andmebĂĽroo infosĂĽsteemi arendused - OCR ja tekstitöötlus lahendus (Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus)
Hankelepingu esemeks on OCR ja tekstikaeve lahendus. Arendusteenuse tulemina valmivad järgnevad lahendused: 1.Valitakse OCR tarkvara ja luuakse OCR lahendus, mis toodab RABISes olevatest mitte-masinloetavast sisust masinloetava sisuteksti. Andmed talletatakse RABIS andmebaasis, mis on omakorda integreeritud RABIS andmelaoga. 2. Valitakse ja luuakse tekstikaeve lahendus tekstide indekseerimiseks ja analüüsimiseks, mis liigitab dokumendid, leiab neist infoobjektid, loob vajalikud seosed ning võimaldab … Vaadake hankeid »
2023-02-17   Ă•piteekonna lahenduse arendusressursi hankimine (Tartu Ăślikool)
Sõlmitava raamlepingu esemeks on tarkvara arendus- ja hooldusteenuste tellimine. Eelkõige on pakkujalt tellitavad teenused mõeldud õpiteekonna rakenduse (edaspidi TEEK rakendus) loomiseks, arendamiseks ja selle hooldamiseks. Teenused võivad aga olla mõeldud ka hankijale veebilahenduse haldamise juures tehnilise toe pakkumiseks või veebilahenduse tehnoloogilise lahenduse ja kasutajaliidese edasiarendamiseks ja muutmiseks vastavalt hankija vajadusele ning seadusandluse muudatustele. Tellitavate … Vaadake hankeid »
2023-02-17   eID baastarkvara arendus ja hooldus C++, 2023-2027 (Riigi InfosĂĽsteemi Amet)
Hanke objekt on eID Baastarkvara arendus ja haldus ning sellega seotud muud tööd C++ programmeerimiskeeles, samuti vajadusel Baastarkvara mobiilsetel platvormidel kaasajastamine ja täiendamine ning vigade parandused. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: RaulWalter OĂś
2023-02-17   E-teenuste disainisĂĽsteemi jätkuarendustööd (Riigi InfosĂĽsteemi Amet)
e-teenuste disainisüsteem vajab korrastamist, parandustöid ja täiendusi disaini komponentide, disaini dokumentatsiooni, HTMLi ja CSSi osas. Vaadake hankeid »
2023-02-13   Trembita sĂĽsteemil põhinevate riigi registrite koostalitusvõime tööriistade arendamise teenuste raamleping (Ukraina) (E-riigi Akadeemia Sihtasutus)
DT4UA projekt kavatseb arendada Trembita süsteemil põhinevaid veebiteenuseid ja veebikliente riigiregistritele, mis võimaldab üles ehitada turvalise ametkondadevahelise teabevahetuse riigi ja kohaliku omavalitsuse institutsioonidele interneti teel, vahetades nende infosüsteemide vahel elektroonilisi sõnumeid. Selleks, et tagada iga üksiku tööriista arendamine (veebiteenus, veebiklient või nende kombinatsioon), korraldatakse eraldiseseiv hange. Samal ajal, arvestades, et konkreetsete veebiteenuste ja/või … Vaadake hankeid »
2023-02-09   Tervishoiukorralduse infosĂĽsteemi (MEDRE2) hooldus- ja arendustööd (Tervise ja Heaolu InfosĂĽsteemide Keskus)
Hanke eesmärk on leida Terviseameti infosüsteemi MEDRE2 hooldus- ja arendustööde teostamiseks partner, et tagada rakenduse toimimine, regulaarne hooldus ning arenduste läbiviimine vastavalt tellimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Wisercat Estonia OĂś
2023-02-09   Eesti Töötukassa Lõuna- Eesti Karjäärikeskuse eksponaatide arendus ja erilahenduste loomine (Eesti Töötukassa)
Hankelepingu esemeks on Eesti Töötukassa Lõuna-Eesti Karjäärikeskuse ekspositsiooni loomine sh hooldus- ja lisatööd. Pakkuja ülesandeks on hankelepingu tehnilise kirjelduse kohase toimiva terviklahenduse teostamine. Täpsemad hankelepingu eseme tingimused, kirjeldused ja mahud on esitatud riigihanke alusdokumendites. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Motor OĂś
2023-02-09   Tallinna kaevetööloa, tänava ajutise sulgemise ja teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde lubade menetlemise... (Tallinna Strateegiakeskus)
Riigihanke esemeks on Tallinna kaevetööloa, tänava ajutise sulgemise ja teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde lubade menetlemise infosüsteemi täiendavate arendustööde tellimine, hooldusteenus- ning majutus- sh digitembeldamiseteenus. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts SPIN TEK
2023-02-01   Oracle litsentside tootetugi (Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus)
Täpne hankelepingu ese on kirjeldatud lisas 2 (tehniline kirjeldus) Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: DBAcc Estonia OĂś
2023-01-31   OpenTexti elektroonilise dokumendihaldussĂĽsteemi Content Serveri litsentside ostmine ja hooldus ning arendus- ja... (Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus)
Arendus- ja hooldustööde teostamine Rahandusministeeriumi valitsemisala dokumendihaldussüsteemis OpenText Content Server ning soetada OpentText tarkvaralitsentse koos tarkvaralitsentside hooldusteenusega. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Digital Mind OĂś
2023-01-27   Kriminaalhooldus- ja videokõnede portaali arendusressurss (Registrite ja InfosĂĽsteemide Keskus)
Hange korraldatakse eesmärgiga sõlmida arendusressursi hankelepingud ühe või mitme pakkujaga, kriminaalhooldus- ja videokõnede portaali loomiseks. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Finestmedia
2023-01-26   PiletimĂĽĂĽgi- ja infosĂĽsteemide haldus, hooldus ja arendus (Tallinna Transpordiamet)
Lepingu esemeks on täitja poolt Tallinna linna ja Põhja-Eesti ühistranspordi elektroonilise pileti- ja infosüsteemide haldus, hooldus, arendus ja seadistus; Tallinna linna pileti- ja infosüsteemide ja P&R parklate olemasolevate seadmete hooldus, remont ja seadistus; pileti- ja infosüsteemide seadmete müük ja paigaldus; MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusele pileti- ja infosüsteemide rentimine, Strateegiakeskusele Tallinna linnapileti elektroonilise pileti- ja infosüsteemide seadistus, haldus, hooldus ja … Vaadake hankeid »
2023-01-25   Tarkvara tootetugi ja litsents Regula dokumendilugejate värskenduste ja toe jaoks (Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus)
Litsents VizOCR, AAC tarkvaramoodulite, Regula dokumendilugeja SDK värskenduste ja toe jaoks Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts ALARMTEC
2023-01-16   E-varamu portaali tarkvara ja integratsioonitööd (Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium)
Hankega otsitakse teenusepakkujat E-varamu portaali infosüsteemi funktsionaalsust toetava tarkvaralahenduse pakkumiseks koos 60 kuulise hooldusteenuse ja vastavalt vajadusele tellitavate täiendavate arendustöödega kooskõlas tehnilises kirjelduses toodud nõuete ja funktsionaalsustega. Hooldusteenus sisaldab lahendusega seotud kasutajatuge ja tarkvarauuendusi kogu lepingu perioodil. Täiendavad arendustööd võivad sisaldada nii uute infosüsteemide lisamist lahenduse juurde kui ka uute funktsionaalsuste … Vaadake hankeid »