2023-05-09   Välikoristusteenuse ostmine (Enefit Power AS objektidel Ida-Virumaal) (Eesti Energia AS)
Enefit Power AS objektidel, Ida-Virumaal, välikoristusteenuse ostmine. Vaadake hankeid »
2023-05-09   Sõidukite hooldus- ja remonttööde ost Ida-Virumaal (Eesti Energia AS)
Riigihanke eesmärk on leida töövõtjad, kes osutaks lepingu sõlmimisele järgeva 18 kuu jooksul Eesti Energia AS kontserni omandis olevatele sõidukitele hooldus- ja remonditeenust sh vajadusel varuosade ost ja vahetus Ida-Virumaal. Vaadake hankeid »
2023-05-05   Eesti Energia AS kontserni taastuvenergia tootmisĂĽksuste vara- ja ärikatkestuskindlustus: raamleping 2023-2027 (Eesti Energia AS)
Raamlepingu sõlmimine, millega määratakse kindlaks hankelepingute sõlmimise kord Eesti Energia AS kontserni taastuvenergia tootmisüksuste vara- ja ärikatkestuskindlustuse ostmiseks. Vaadake hankeid »
2023-05-04   Eesti Energia AS kontserni elektri, soojuse ja õli tootmisĂĽksuste vara- ja ärikatkestuskindlustus: raamleping 2023-2027 (Eesti Energia AS)
Raamlepingu sõlmimine, millega määratakse kindlaks hankelepingute sõlmimise kord Eesti Energia AS elektri, soojuse ja õli tootmisüksuste vara- ja ärikatkemiskindlustuse ostmiseks. Vaadake hankeid »
2023-04-06   KĂĽtuse, tarvikute ja pesuteenuse ostmine (Eesti Energia AS)
Riigihanke esemeks on mootorikütuse (bensiin 95, bensiin 98, diislikütus) ning lisateenuste ja -tarvikute ostmine Eesti Energia kontsernile. Vaadake hankeid »
2023-04-05   Ăśritusturundusagentuuri teenus (Eesti Energia AS)
Üritusturundusagentuuri teenuse ostmine vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele Vaadake hankeid »
2023-03-08   Tellimusveo teenuse tellimine (Eesti Energia AS)
Hanke eesmärgiks on töötajate veoteenuse osutamine Eesti Energia AS-ile ja tema kontserni ettevõtjatele Vaadake hankeid »
2023-03-03   Reisikorraldusteenuste ostmine Eesti Energia AS-ile ja tĂĽtarettevõtjatele (Eesti Energia AS)
Reisikorraldusteenuse ostmine Eesti Energia AS-le ja tütarettevõtjatele vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-03-03   Välikoristusteenuse ostmine (Enefit Power AS objektidel, Ida-Virumaal) (Eesti Energia AS)
Enefit Power AS objektidel, Ida-Virumaal, välikoristusteenuse ostmine. Vaadake hankeid »
2023-02-28   Eesti Energia kontserni töötervishoiuteenuse hange ( Tallinn, Tartu) (Eesti Energia AS)
Eesti Energia kontsernile töötervishoiuteenuse osutamine vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Raamlepingut on võimalik uuendada. Esialgne raamleping sõlmitakse 27 kuuks ning seda on hankijal õigus pikendada 12 kuu võrra. Pakkumuste jõusoleku tähtaeg on 3 kuud. Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga. Vaadake hankeid »
2023-02-22   Komplektalajaamade, jaotuspunktide ning seadmete ostmine (Eesti Energia AS)
Eesti Energia AS korraldab keskse hankijana hanke komplektalajaamade, jaotuspunktide ning seadmete ostmiseks. Raamlepingu sõlmib Elektrilevi OÜ, hankelepinguga saavad liituda ka teised Eesti Energia AS kontserni tütarettevõtted. Pakkumise osaks on muuhulgas ka seadmed ning materjalid, mis omavad Elektrilevi OÜ või Enefit Connect OÜ heakskiitu. Heakskiidu aluseks on Enefit Connect OÜ protseduur - "P3141 Elektrivõrgu ehituseks, remondiks ja toimimiseks vajalike põhimaterjalide- ja seadmete heakskiitmine", … Vaadake hankeid »
2023-02-21   Oracle WCC arendamine ja konfigureerimine (Eesti Energia AS)
Oracle WCC arendus ja konfiguratsioonitööde teostamine lepingupartneri poolt. Vaadake hankeid »
2023-01-17   Liivi lahe keskkonnamõjude hindamise uuring linnustikule (Eesti Energia AS)
Liivi lahe keskkonnamõjude hindamise uuring linnustikule, digitaalse õhu-uuringuna peatuvate veelindude kohta. Uuringu eesmärk on hinnata uuritava ala olulisust veelindude peatumis-, toitumis- ja/või sulgimisalana, hankides avamerelindude kolooniate kohta andmed nende arvukuse kohta eri aastaaegadel ning ruumilise leviku kohta. Uuringu tulemusena selgitatakse välja veelindude rände-, sulgimis- ja talvitumiskogumite levikumustrid ning arvukustihedus. Vaadake hankeid »
2023-01-17   Liivi lahe keskkonnamõjude hindamine - linnustiku radariuuring (Eesti Energia AS)
Uuringu eesmärk on koguda andmeid piirkonna linnustiku kohta ja hinnata lendude intensiivsuse sesoonset fenoloogiat. Radaruuringuid tuleks teha tuulepargi arendusala piirkonnas elavate lindude ränd-, toiduotsimis- ja lokaalsete pendellendude arvu, lennuaktiivsuse, kõrguste ja suundade fikseerimiseks. Vaadake hankeid »
2022-12-15   Liivi lahe keskkonnamõjude hindamise uuring merepõhjale (Eesti Energia AS)
Töö sisuks on Liivi lahe meretuulepargi rajamise keskkonnamõjude hindamise raames Liivi lahe merepõhja elustiku ja -elupaikade uuringu läbiviimine Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Tartu Ăślikool
2022-12-05   Atlassian litsentsid ja tootetugi (Eesti Energia AS)
Hankija soovib soetada Atlassiani toodete litsentse ja litsentsidega kaasnevat tootetuge Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Trinidad Wiseman OĂś
2022-11-01   Eesti Energia AS tööandja ravi- / tervisekindlustus (Eesti Energia AS)
Eesti Energia AS tööandja ravi- / tervisekindlustuse teenus vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
2022-10-24   Keskpinge maakaabli ja kaetud juhtme ostmine (Eesti Energia AS)
Eesti Energia AS korraldab keskse hankijana hanke keskpinge maakaabli ja kaetud juhtme ostmiseks ja ladustamiseks. Raamlepingu sõlmib Elektrilevi OÜ, hankelepinguga saavad liituda ka teised Eesti Energia AS kontserni tütarettevõtted. Pakkuda saab vaid Elektrilevi OÜ või Enefit Connect OÜ poolt heakskiidetud keskpinge maakaableid ja kaetud juhtmeid. Heakskiidu aluseks on Enefit Connect OÜ protseduur - "P3141 Elektrivõrgu ehituseks, remondiks ja toimimiseks vajalike põhimaterjalide- ja seadmete … Vaadake hankeid »
2022-10-07   Joogiautomaatide rent, hooldus ja tooraine ostmine Eesti Energia AS-i ja tema tĂĽtarettevõtjate tarbeks (Eesti Energia AS)
Joogiautomaatide rent, hooldus ja tooraine ostmine Eesti Energia AS-i ja tema tütarettevõtjate tarbeks. Täpsem info alusdokumentides "Lisa 1. Tehniline kirjeldus" ja "Lisa 2. Raamlepingu projekt". Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Joogiekspert OĂś
2022-09-14   Eesti Energia AS tööandja ravi- / tervisekindlustus (Eesti Energia AS)
Eesti Energia AS tööandja ravi- / tervisekindlustuse teenus vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
2022-09-09   Estonia pumphĂĽdroelektrijaama rajatiste positsioneerimise, pre-FEED ja detailse tehniliste uuringute programmi koostamine (Eesti Energia AS)
Estonia pumphüdroelektrijaama rajatiste positsioneerimise, pre-FEED ja detailse tehniliste uuringute programmi koostamine vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele Vaadake hankeid »
2022-08-10   Haagiste ost Päästeametile (Eesti Energia AS)
Vabariigi Valitsuse 17.06.2021 korralduse nr 227 alusel kuulutab Eesti Energia AS, kui vabatahtlik keskne hankija, välja riigihanke Päästeameti nimel. Päästeamet (edaspidi hankija) viib läbi riigihanke 131 haagise ostmiseks koos tarnimisega Päästeameti logistikakeskuse asukohta ning teeb ettevõtjatele ettepaneku esitada pakkumusi riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel. Hankelepingu sõlmib eduka pakkujaga Päästeamet. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: aktsiaselts RESPO HAAGISED
2022-07-27   Reklaamiteenuse ost (Eesti Energia AS)
Käesoleva hanke esemeks on koostööpartnerite leidmine Eesti Energia kontserni ettevõtetele reklaamteenuste osutamiseks. Reklaamteenuste tellimise õigus on kõigil hanke alusdokumentides nimetatud Eesti Energia kontserni ettevõtetel ning ühtlasi peab olema võimalik esitada kontserni ettevõtetele arveid eraldi (sõltuvalt tellijast) vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Edukaks tunnistatakse maksimaalselt kaks hindamisel paremusjärjestuses suurima punktisummaga hanke tingimustele … Vaadake hankeid »
2022-07-01   Vahtkustutuse konteineri ostmine Päästeametile (Eesti Energia AS)
Vabariigi Valitsuse 17.06.2021 korralduse nr 227 alusel kuulutab Eesti Energia AS, kui vabatahtlik keskne hankija, välja riigihanke Päästeameti nimel. Päästeamet (edaspidi hankija) viib läbi riigihanke vahtkustutuse konteineri ostmiseks ning teeb ettevõtjatele ettepaneku esitada pakkumusi riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel. Hankelepingu sõlmib eduka pakkujaga Päästeamet. RHS § 93 lg 2 punkti 2 alusel lühendab hankija riigihanke pakkumuste esitamise tähtaega kuni 15 (viieteistkümne) … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Arete Tech OĂś
2022-06-29   Töötajate veoteenuse ost (Eesti Energia AS)
Hanke objektiks on töötajate tööle ja tagasi veo teenuse osutamine kinnitatavate sõiduplaanide alusel, mida käsitatakse ühistranspordiseaduse § 4 p 4; 5 järgi eriotstarbelise kommertsliiniveona. Vaadake hankeid »
2022-06-21   Kasutajaseadme turvamise lahenduse litsentside ja tootetoe ost (Eesti Energia AS)
Hanke objektiks on Eesti Energias kasutusel oleva kasutajaseadme turvamise lahenduse Crowdstrike Falcon Endpoint Protection Premium litsentside ja tootetoe ost, et jätkata kasutusel oleva tehnilise lahenduse kasutamist peale seni kehtinud lepingu lõppemist. Vaadake hankeid »
2022-06-17   Deadline 2024-07-24   Kontaktikeskuse teenus (Eesti Energia AS)
Leida partner, kes pakub Eesti Energia (EE) kontserni ettevõtete klientidel suhetlemise võimalust klienditeenindusega nende eelistatud kanalis, nagu telefon, e-post, vestlusrakendus (chat), sotsiaalne vestlusrakendus (social chat ehk vestlusrakendus globaalsel sotsiaalsel platvormil), mobiili rakendus (app), ühisbrausimine (co-browser) jne. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Adventus Solutions SIA Eesti filiaal
2022-05-31   Parvlaev Estonia vraki struktuursete vigastuste mudeldamine (Eesti Energia AS)
Vabariigi Valitsuse 17.06.2021 korralduse nr 227 alusel kuulutab Eesti Energia AS välja riigihanke Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi struktuuriüksuse Ohutusjuurdluse Keskuse nimel. Riigihanke lepingu esemeks on parvlaev Estonia merepõhjapuute mudeldamine ja simuleerimine ning kokkupuutest tingitud konstruktsiooniliste deformatsioonide hindamine. Hankelepingu sõlmib eduka pakkujaga Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Foreship OĂś MEC Insenerilahendused OĂś Tallinna TehnikaĂĽlikool