Hanked: Riigi Tugiteenuste Keskus

>20 arhiveeritud hanked

Hiljutised hanked Riigi Tugiteenuste Keskus

2023-05-04   Mobiilse läbivalgustusseadme ostmine Maksu- ja Tolliametile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Hankelepingu esemeks on lineaarkiirendil põhineva mobiilse veoauto šassiil läbivalgustusseadme ostmine Maksu- ja Tolliametile tolliläbivaatuste tegemiseks. Vaadake hankeid »
2023-05-04   PsĂĽhholoog-nõustaja kutseaasta 2023/2024 Sotsiaalministeeriumile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Hanke esemeks on täiendkoolituskursuse „Psühholoog-nõustaja kutseaasta 2023/2024“ läbiviimine. Koolituskursuse eesmärk on tõsta koolitatavate kutsealane kvalifikatsioon tasemele, mis võimaldab neil taotleda psühholoog-nõustaja (tase 7) kutset. Koolituskursus koosneb loengutest, praktikast ja iseseisvast tööst ning selle edukalt läbinud saavad taotleda psühholoog-nõustaja (tase 7) kutset ning asuda tööle sotsiaalkaitsesüsteemis. Koolituskursus on koolitatavale tasuta ja kestab 01.09.2023-31.12.2024. Vaadake hankeid »
2023-05-02   Struktuurivahendite rakendusperioodi 2014-2020 järelhindamine Rahandusministeeriumile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Hindamise esemeks on teenus – hindamine, mille raames teostatud analüüsi tulemusena antakse hinnang perioodi 2014-2020 struktuurivahendite rakendamise tõhususele, tulemuslikkusele ja mõjule ning tuuakse välja struktuuritoetuste lisandväärtus ja sünergia ning täiendavus Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskavaga. Hinnang antakse lisaks struktuurifondide mõjule ja ESI fondide koondmõjule konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ eesmärkide saavutamisel … Vaadake hankeid »
2023-04-28   Uussisserändajatele võrgustikupõhise tugiteenuste pakkumise mudeli mõju ja jätkusuutlikkuse hindamine ning... (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Kultuuriministeerium soovib tellida uussisserändajatele võrgustikupõhise tugiteenuste pakkumise mudeli mõju ja jätkusuutlikkuse hindamise ning kohanemisprogrammi Settle in Estonia koolituste ja materjalide lõpphindamise. Hindamistulemused aitavad tellijat mõista võrgustikupõhiste tugiteenuste ja kohanemisprogrammi edukust ja ellurakendamise tulemuslikkust ning vajadusel leida alternatiivseid lahendusi uuel struktuurivahendite perioodil. Seetõttu peab lõpphindamine olema rakendusliku iseloomuga. Vaadake hankeid »
2023-04-28   Kliinilise psĂĽhholoogi kutseaasta 2023/2024 Sotsiaalministeeriumile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Hanke esemeks on täiendkoolituskursuse „Kliinilise psühholoogi kutseaasta 2023/2024“ läbiviimine. Koolituskursuse eesmärk on tõsta koolitatavate kutsealane kvalifikatsioon tasemele, mis võimaldab neil taotleda kliinilise psühholoogi (tase 7) kutset ja asuda tervishoiusüsteemis kutsealasele tööle. Koolituskursus koosneb loengutest, praktikast ja iseseisvast tööst ning selle edukalt läbinud saavad taotleda kliinilise psühholoogi (tase 7) kutset ning asuda tööle tervishoiusüsteemis. Koolituskursus on … Vaadake hankeid »
2023-04-25   Sõidukite kaalude ostmine Luhamaa maanteepiiripunkti (Maksu- ja Tolliamet) (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Luhamaa maanteepiiripunkti sisenevatel sõidusuundadel tuvastatakse automaatselt sõidukite ja haagiste registrinumbrid. Hanke eesmärk on soetada kaalud, mille kasutamisel teostatakse lisaks numbrituvastusele ka sõidukite ja haagiste kaalumine. Kaalumist peab saama teostada liikumise pealt erinevatel liikumiskiirustel. Piiripunkti sisenemise alal on liikumiskiirus küll piiratud, aga pole fikseeritud. Vaadake hankeid »
2023-04-24   Ajutise kaitse saajate kohanemisprogrammi mooduli koolitused (Kultuuriministeerium) (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Ajutise kaitse saanud isikutele suunatud kohanemisprogrammi mooduli koolituste läbiviija, et tagada Eestis ajutise kaitse saanud Ukraina sõjapõgenikele ning nende perekonnaliikmetele esmaseks kohanemiseks vajalikud asjakohased teadmised ja oskused iseseisvaks toimetulekuks ning eeldused edasiseks kohanemiseks Eesti ühiskonda. Vaadake hankeid »
2023-04-24   Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse käitamine aastal 2024 (Keskkonnaagentuur) (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse käitamine perioodil 01.01 2024 - 31.12.2024. Vaadake hankeid »
2023-04-19   Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade, asjakohaste mõjude hindamise, sh KSH... (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Hanke objektiks on Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade, asjakohaste mõjude hindamise, sh KSH programmi ja sotsiaalmajandusliku mõju analüüsi koostamine. Järgmised etapid hangitakse eraldi. Riigi eriplaneeringu koostamise eesmärk on kavandada avalik elektrifitseeritud raudtee, et luua võimalus Paldiski suunaliste kaubavedude ümbersuunamiseks Tallinna kesklinnast (sh Kopli kaubajaamast) ning sh Ülemiste multimodaalsest reisiterminalist, kaupade kiirem liikumine … Vaadake hankeid »
2023-04-11   Ăśleriigilise planeeringu LS, AKM ja KSH programmi koostamine Rahandusministeeriumile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Koostada üleriigilise planeeringu lähteseisukohad, viia läbi planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste majanduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude analüüs ning koostada keskkonnamõjude strateegilise hindamise programm Rahandusministeeriumile. Vaadake hankeid »
2023-04-05   HĂĽdromeetria- ja meteoroloogiajaamade hooldusteenus (Keskkonnaagentuur) (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Hanke objektiks on Keskkonnaagentuuri hüdromeetriajaamades ja meteoroloogijaamades hooldusteenuse osutamine. Vaadake hankeid »
2023-04-03   Reisikorraldusteenuse osutamine Riigikantseleile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Reisikorraldusteenuse osutamine Riigikantseleile. Eesmärk on eelkõige Eesti Vabariigist välja suunduva reiskorraldusteenuse pakkumine ja vajadusel ka siseriiklike reisiteenuste osutamine. Vaadake hankeid »
2023-03-29   Reostuse likvideerimise ja jäätmete koristamise tellimine (Maa-amet) (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Pinnasereostuse likvideerimine Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevatel kinnisasjadel, mille volitatud asutuseks on Maa-amet. Riigihanke osas 1 ja 2 sõlmitakse riigihanke tulemusel hankeleping. Riigihanke osas 3 sõlmitakse raamleping, mille alusel tellib hankija töid vajaduspõhiselt, vastavalt eelarvevahendite olemasolule. Tööde eest tasumine toimub vastavalt tellitud ja reaalselt tehtud töödele. Tööde eest tasumine võib toimuda ka etapi kaupa. Sõlmitav raamleping ei kohusta hankijat kõiki tehnilises … Vaadake hankeid »
2023-03-29   Justiitsministeeriumile sõltuvusprobleemidega sĂĽĂĽdimõistetute motivatsiooni toetamiseks ja sõltuvuse kontrolli alla... (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Riigihanke eesmärgiks on soetada sõltuvusprobleemidega süüdimõistetute motivatsiooni toetamiseks ja sõltuvuse kontrolli alla saamiseks teadus- ja tõenduspõhine rehabilitatsiooniprogramm, mida hakatakse läbi viima Eesti vanglates ja kriminaalhooldusosakondades. Vaadake hankeid »
2023-03-24   "Oskuste SĂĽsteemi" esimene arendusetapp - oskuste kirjeldamise keskkond (SA Kutsekoda) (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Eesti Oskuste Süsteemi 1. etapi tulemusel valmib keskkond, mille funktsionaalsus toimib toetudes oskuste, ametite ja tegevusalade registritele. Süsteemi keskkond võimaldab: 1) leida rakendust oskustele, mida tööotsija enda tugevuseks peab; 2) leida rakendust ka väiksema oskuskomplektiga inimestele, kui kogu ametiprofiili oskused; 3) luua võimalus kirjeldada õpiväljundeid oskuste arendamise kontekstis; 4) teha karjääripööret, võttes aluseks enda olemasolevad oskused. Oskuste kirjeldamise keskkonna arendus … Vaadake hankeid »
2023-03-24   Reisikorraldusteenus Keskkonnaministeeriumile ja tema valitsemisala asutustele (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Reisikorraldusteenuse tellimine Keskkonnaministeeriumile ja tema valitsemisala asutustele (Maa-ametile, Keskkonnaametile ja Keskkonnaagentuurile). Vaadake hankeid »
2023-03-24   Avatud valitsemise partnerluse (AVP) Tallinna tippkohtumise korraldamisega seotud teenuste tellimine Riigikantseleile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Hanke eesmärk on leida partner, kellelt tellida tippkohtumise korraldamisega seotud teenuseid terviklahendusena (sh loov-tehnilised lahendused ning muud seotud korraldustööd ja tugiteenused). Tööde täpsem kirjeldus ja tingimused on toodud hanke alusdokumentides. Avatud valitsemise partnerlus (edaspidi AVP) on rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas. Juhtiva kaaseesistujana korraldab Eesti 2023. aastal Tallinnas AVP tippkohtumise, millel osaleb enam kui 80 delegatsiooni (kokku … Vaadake hankeid »
2023-03-23   Võõrliikide tõrjekatsealadel tõrjetööde teostamine 2023 (Keskkonnaamet) (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Võõrliikide tõrjekatsealadel pargitatra katmine ja herbitsiidiga töötlemine kaheksal tööalal üle Eesti. Huvitatud isikutel on võimalik tutvuda tööaladega omal käel. Vaadake hankeid »
2023-03-21   Reisikorraldusteenuse tellimine Prokuratuurile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Reisikorraldusteenuse tellimine vastavalt Prokuratuuri vajadustele, eelkõige Eesti Vabariigist välja suunduva reisikorraldusteenuste osutamine ja vajadusel ka siseriiklike reisiteenuste osutamine. Vaadake hankeid »
2023-03-20   Rapla ja Pärnu maakonnaplaneeringute maavarade teemaplaneeringu lähteseisukohad ja KSH programm Rahandusministeeriumile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu ja asjakohaste sotsiaalsete, kultuuriliste, majanduslike ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi: AKM (sh KSH)) eesmärk on maavarade uurimise ning kaevandamise valdkonnas riiklike strateegiliste maakasutusprioriteetide seadmine, sealhulgas määrata lähtuvalt riigi huvist ja koostöös kohaliku omavalitsuste üksustega perspektiivsed alad ehitusmaavarade ja turba uuringualade ning kaevandamisalade paiknemiseks, … Vaadake hankeid »
2023-03-17   KĂĽtuse ostmine (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Riigihanke objektiks on mootorikütuste (bensiin 95, bensiin 98 ja diiselkütus) ning tanklateenuste ja -kaupade ostmine jaemüügi korras. Vaadake hankeid »
2023-03-17   Ametisõidukite kasutusrendile võtmine Harju Maakohtule, Tartu Maakohtule ja Tartu Ringkonnakohtule (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Ametisõidukite kasutusrendile võtmine 60ks kuuks Harju Maakohtule, Tartu Maakohtule, Tartu Ringkonnakohtule. Vaadake hankeid »
2023-03-09   Kaitsekinnaste ostmine Tallinna, Tartu ja Viru Vanglale (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Nitriilkinnaste ja vinüülkinnaste ostmine. Vaadake hankeid »
2023-03-09   Ametisõidukite kasutusrendile võtmine Terviseametile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Ametisõidukite (eeldatav kogus 20 tk) kasutusrendile võtmine Terviseametile 60 kuuks. Hankija sõlmib eduka pakkujaga raamlepingu 36 kuuks, mille alusel hankija teeb lepinguperioodil (36 kuu jooksul) ametisõidukite kasutusrendi tellimusi vastavalt vajadusele liisinguperioodideks 60 kuud. Vaadake hankeid »
2023-03-01   Linnustiku uuring tuuleenergeetika eelisarendusalade leidmiseks Keskkonnaagentuurile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Kaitsekorralduslikult oluliste jt tuuleenergeetika arendamise suhtes tundlike linnuliikide pesitsus-, rände- ja toitumiselupaikade ning neile toimiva tuuleenergeetika arenduse mõju olemasolu välja selgitamine tuuleenergeetika eelisarendusaladel. Töö sisaldab väliuuringuid erinevates elupaigatüüpides eelnevalt valitud tuuleenergeetika eelisarendusaladel. Täpsemad tingimused hanke alusdokumentides. Vaadake hankeid »
2023-02-28   Toidu-, esmatarbe- ja majapidamiskaubad Sotsiaalkindlustusametile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Sotsiaalkindlustusameti kõikide teenuste tagamise tarbeks toidu- ja hügieenikaupade ning esmatarvete ja kodukeemia ost. Vaadake hankeid »
2023-02-28   TrĂĽkiteenuste tellimine Sotsiaalkindlustusametile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Hanke esemeks on mitmesuguste trükiste tellimine vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Teenus peab sisaldama trüki ettevalmistust, trükiteenust, järeltöötlust, vajadusel komplekteerimist ja tarnimist. Samuti materjalide tagamist trükkimiseks. Vaadake hankeid »
2023-02-27   Toiduabi korraldamine toidukaartide alusel erinevates maakondades ĂĽle Eesti (Sotsiaalministeerium) (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Hankega soovitakse leida kaubandusettevõte, kes tagab toidukaartide tootmise, jagamise ja nende abil toiduainete ja enesehooldustoodete ostmise nende kauplustes puudustkannatavate inimeste poolt. Toidu– ja esmatarbekaupade ostmist korraldatakse maksekaardil põhineva määratud rahalise väärtusega kaartide (edaspidi toidukaartide) kaudu, andes toiduabi saajatele endile võimaluse valida kaupu ja paremini aega, millal seda osta. Uus süsteem tuleb teenuse pakkujal käivitada hiljemalt III kv lõpuks 2023. aastal. Vaadake hankeid »
2023-02-23   Taimestiku uuring tuuleenergeetika eelisarendusalade leidmiseks Keskkonnaagentuurile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Loodusdirektiivi elupaikade ja neis elupaikades I ja II kaitsekategooria kaitsealuste soontaime-, seene- ja samblaliikide inventeerimine ning neile potentsiaalselt toimiva tuuleenergeetika arendamise mõju välja selgitamine tuuleenergeetika eelisarendusaladel. Töö sisaldab väliuuringuid eelnevalt valitud tuuleenergeetika eelisarendusaladel. Täpsemad tingimused hanke alusdokumentides Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Pärandkoosluste Kaitse Ühing Sihtasutus Eestimaa Looduse Fond
2023-02-23   Nahkhiirte uuring tuuleenergeetika eelisarendusalade leidmiseks Keskkonnaagentuurile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Nahkhiirte ja neile sobivate elupaikade olemasolu välja selgitamine potensiaalsetel tuuleenergeetika eelisarendusaladel. Töö sisaldab väliuuringuid, sh öiseid ultrahelidetektorsalvestusi erinevates elupaigatüüpides eelnevalt valitud tuuleenergeetika eelisarendusaladel. Täpsemad tingimused hanke alusdokumentides. Vaadake hankeid »
2023-02-23   Lendorava uuring tuuleenergeetika eelisarendusalade leidmiseks Keskkonnaagentuurile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Lendoravate ja neile sobivate elupaikade ning neile toimiva tuuleenergeetika mõju olemasolu välja selgitamine tuuleenergeetika eelisarendusaladel. Töö sisaldab andmete eelanalüüsi ja mudeldamist, väliuuringuid erinevates elupaigatüüpides eelnevalt valitud tuuleenergeetika eelisarendusaladel ja hilisemat andmetöötlust ning analüüsi. Täpsemad tingimused hanke alusdokumentides. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OĂś Rewild
2023-02-15   Natura elupaigatĂĽĂĽpide inventuur 2023-2024 (Keskkonnaamet) (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Natura elupaigatüüpide inventuur perioodil 2023-2024 Vaadake hankeid »
2023-02-14   Ăśldhooldustööde teostamine riigimaadel (Maa-amet) (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Hooldustööde teostamine Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevatel kinnisasjadel, mille volitatud asutuseks on Maa-amet ja reformimata maaüksustel, mille valitseja ülesandeid täidab Maa-amet. Hooldustööde sisuks on niitmine, lume ja libeduse tõrje, okste ja lehtede koristus ning hooldusalas prahi koristus. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Andiamo OÜ FSE CAPITAL OÜ Halduskombinaat OÜ Metskass OÜ Osaühing Kalrem OÜ HK Puhastus päästala OÜ Turf OÜ
2023-02-13   Sõiduautode kasutusrendile võtmine Maa-ametile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Sõiduautode kasutusrendile võtmine Maa-ametile. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Mobire Eesti AS
2023-02-13   Poliitikakujundamise oskuste koolitusprogrammi väljatöötamine ja elluviimine 2023-2025 (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Riigihanke esemeks on avaliku sektori töötajatele ja ametnikele poliitikakujundamise oskuste koolitusprogrammi läbiviimine perioodil 2023-2025.a. Vaadake hankeid »
2023-02-07   Karuputke võõrliikide tõrje tellimine Eestis 2023. aastal (Keskkonnaamet) (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Karuputke võõrliikide tõrje tellimine Eesti kolooniates. Vaadake hankeid »
2023-01-31   Tekstide tõlkimine, toimetamine ja avaldamine TARU/Artiklivaramu infohaldussĂĽsteemides (Riigikantselei) (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Tekstide tõlkimine, toimetamine ja avaldamine eesti keelest vene ja inglise keelde TARU (ja peale selle kolimist Artiklivaramu) infohaldussüsteemides. Vaadake hankeid »
2023-01-25   Ehitusvaldkonna töötajatele läbipääsukaardi väljastamise teenus (Maksu- ja Tolliamet) (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Hankelepingu esemeks on ehitusvaldkonna töötajatele kiipkaartide tellimise teenus, mis hõlmab kaartide tootmist, tellimiskeskkonda, väljastamist ning järelteenindust. Maksu- ja Tolliamet sõlmib hankelepingu ühe eduka pakkujaga, mille kestus on 60 kuud koos pikendamisvõimalusega 12 kuud + 12 kuud. Vaadake hankeid »
2023-01-25   Ametisõidukite kasutusrendile võtmine Tallinna Vanglale, Tartu Vanglale ja Viru Vanglale (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Ametisõidukite (7 tk) kasutusrendile võtmine 60 kuuks Tallinna Vanglale, Tartu Vanglale ja Viru Vanglale Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Hansarent OĂś Mobire Eesti AS Veho AS
2023-01-24   Meediapindade tellimine Sotsiaalkindlustusametile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Riigihanke eesmärgiks on leida kuni kolm meediaagentuuri, kes koostab meediapindade plaane, planeerib, broneerib ja vahendab meediapindasid/-aegu ning teostab turu- ja tarbijaanalüüsi. Eesmärgiks on leida lepingupartnerid, kes pakuvad vajadustele vastavaid meediapindade lahendusi. Vaadake hankeid »
2023-01-23   Loovagentuuride leidmine Sotsiaalkindlustusametile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Riigihanke eesmärgiks on leida kuni kolm lepingupartnerit, kes pakuksid Sotsiaalkindlustusameti projektidele kampaania- ja loovlahendusi. Vaadake hankeid »
2023-01-23   Ringmajanduse koolitus avaliku sektori töötajatele (Keskkonnaagentuur) (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Hanke eesmärk on avaliku sektori töötajatele, sh keskkonnaspetsialistid, suunatud keskkonnajuhtimise ja ringmajanduse temaatilise koolitusplaani ja koolitusmaterjalide koostamine ning vähemalt viie koolituse läbiviimine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Sihtasutus Stockholmi Keskkonnainstituudi... Teeme Ă„ra Sihtasutus
2023-01-20   Kinnise lasteasutuse teenuse osutamine Sotsiaalkindlustusametile (kordus) (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Hanke esemeks on teenuse osutamine sotsiaalhoolekandeseaduse (SHS) 3. peatüki 7¹ jaos „Kinnise lasteasutuse teenus“ sätestatud regulatsiooni kohaselt. Kinnise lasteasutuse teenus (SHS § 130¹ lg 1) on ööpäevaringne teenus lapsele, kelle käitumine seab ohtu tema enda elu, tervise või arengu või teiste isikute elu või tervise ja seda ohtu ei ole võimalik kõrvaldada ühegi vähem piirava meetmega, mille tõttu on lapse vabadust piiratud kohtumääruse alusel. Hanke esemeks olevat teenust hakatakse osutatama … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: MittetulundusĂĽhing Virumaa Tugiteenused
2023-01-20   Tervishoiuteenuse osutamine kinnipeetavatele (Tallinna, Tartu ja Viru vangla) (II) (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Tervishoiuteenuse osutamine Tallinna, Taru ja Viru vangla kinnipeetavatele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Sihtasutus Tartu Ăślikooli Kliinikum
2023-01-19   Konsultatsiooniteenuse tellimine Keskkonnavaldkonna arengukava 2030 koostamiseks Keskkonnaministeeriumile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Arengukava (KEVAD) koostamise protsessi toetamiseks otsib Keskkonnaministeerium pakkujat kes koondab ja ühtlustab erinevatelt osapooltelt saadud sisendi, viib läbi erinevaid kohtumisi ja koostab KEVADe eelnõu ja selle kohustuslikud lisad. Täpsemad tingimused hanke alusdokumentides. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Civitta Eesti AS
2023-01-16   Reovee proovide võtmise teenus Terviseametile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Reovee proovide võtmise teenuse osutamine Terviseametile. Reovee proovid võetakse üle Eesti ja tuuakse uurimiseks Terviseameti nakkushaiguste laborisse. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OĂś Eesti Keskkonnauuringute Keskus
2023-01-11   Ringmajanduse võimekuse tõstmine kohalikes omavalitsustes (Keskkonnagentuur) (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Keskkonnaagentuur otsib partnerit, kelle ülesandeks on koostada kohalike omavalitsuste ringmajandusliku hetkeolukorra hindamise metoodika ja analüüs, viia läbi kaardistamine ning tellitud töö lõpptulemusena teha konkreetsed ettepanekud/anda suunised kõikidele kohalikele omavalitsustele ringmajandusliku võimekuse parendamiseks aidates rakendada reaalseid lahendusi ringmajanduse poole liikumisel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Tallinna TehnikaĂĽlikool
2022-12-23   Peresõbraliku tööandja märgise kommunikatsiooni tegevused Sotsiaalministeeriumile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Hankelepingu täitmisel läbiviidavateks tegevusteks on peresõbraliku tööandja märgise uute teavitustegevuste planeerimine, väljatöötamine ja elluviimine kooskõlastatult tellijaga ning eelnevalt välja töötatud kommunikatsioonimaterjalide kasutamine ja levitamine (teavitustegevus) ning märgise saanud tööandjate tunnustamiseks tunnustusürituse korraldamine. Täpsemad tingimused hanke alusdokumentides. Vaadake hankeid »
2022-12-23   Võõrliikide tõrjekatsealade ettevalmistustööd Keskkonnaametile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Võõrliikide tõrjekatsealade korrastamis- ja võsatööd neljas Eesti piirkonnas. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Dormat OĂś OĂś SP FOREST
2022-12-19   Liivi lahe meretuulepargi elektriĂĽhenduste riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade, asjakohaste... (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk on kavandada Liivi lahe meretuulepargi elektriühendused maismaa põhivõrguga. Hankega leitakse teenuse osutaja, kes konsulteerib Rahandusministeeriumit Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduste riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade, asjakohaste mõjude ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi väljatöötamises ja läbiviimises. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Skepast&Puhkim OĂś