Hanked: Reovee- ja jäätmekõrvaldusteenused, puhastus- ja keskkonnateenused

>20 arhiveeritud hanked

Hiljutised hanked reovee- ja jäätmekõrvaldusteenused, puhastus- ja keskkonnateenused aastal Eesti

2023-05-09   Heakorrateenuse tellimine SA Eesti Kunstimuuseum objektidele 01.11.2023 – 31.10.2026 (Sihtasutus Eesti Kunstimuuseum)
Käesoleva hanke objektiks on Kunstimuuseumi heakorra- ja koristustööde teostamine 36 kuu jooksul ning muude seonduvate tööde/teenuste ja tarnete teostamine vastavalt käesoleva hanke alusdokumentides ja nende lisades toodud mahtudele, tingimustele ja nõuetele. Vaadake hankeid »
2023-05-09   Välikoristusteenuse ostmine (Enefit Power AS objektidel Ida-Virumaal) (Eesti Energia AS)
Enefit Power AS objektidel, Ida-Virumaal, välikoristusteenuse ostmine. Vaadake hankeid »
2023-05-05   Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium koristusteenuse ostmine (Osaühing Viimsi Haldus)
Hanke sisuks on Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium ruumide igapäevane koristus. Täpsem teenuse kirjeldus on leitav dokumendis "Tehniline kirjeldus". Vaadake hankeid »
2023-05-03   Kindluse Kooli hoonete ja Rae Spordikeskuse Kindluse spordihoone ja pneumohalli heakorrateenuse osutamine (Rae Vallavalitsus)
Hanke sisuks on Roheluse tee 4, Järveküla asuvas Kindluse Kooli hoonete kompleksis heakorrateenuse osutamine. Vaadake hankeid »
2023-04-27   Rakvere linna sõiduteede talihooldustööd ja aastaringne puhastus (Rakvere Linnavalitsus)
Rakvere Linnavalitsus (edaspidi hankija) korraldab riigihanke (edaspidi ka hange) eesmärgiga kasutada säästlikult ja ratsionaalselt Rakvere linna rahalisi vahendeid ning sõlmida hankeleping Rakvere linna sõiduteede talihooldustööde ja aastaringse puhastuse teostamiseks. Eelnevast tulenevalt teeb hankija kõikidele huvitatud isikutele ettepaneku käesolevast hankedokumendist ja hanketeatest tulenevatel tingimustel pakkumuste esitamiseks. Teenuse osutamine peab toimuma vastavalt hankedokumentidest ja nende … Vaadake hankeid »
2023-04-27   Kehtna valla teede talihooldus perioodil 2023- 2026 (Kehtna Vallavalitsus)
Talihoolduse (lumetõrjetööde) teostamine Kehtna valla teedel/tänavatel ja erateedel aastatel 2023 kuni 2026 vastavalt hanke alusdokumentides toodud tingimustele ja nõuetele. Kehtna vald on jagatud 12 piirkonnaks. Pakkumuse võib esitada ühele, mitmele või kõigile piirkondadele. Teenust osutatakse 3 talveperioodil ajavahemikul november kuni aprill. Vaadake hankeid »
2023-04-24   Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse käitamine aastal 2024 (Keskkonnaagentuur) (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse käitamine perioodil 01.01 2024 - 31.12.2024. Vaadake hankeid »
2023-04-19   Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade, asjakohaste mõjude hindamise, sh KSH... (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Hanke objektiks on Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade, asjakohaste mõjude hindamise, sh KSH programmi ja sotsiaalmajandusliku mõju analüüsi koostamine. Järgmised etapid hangitakse eraldi. Riigi eriplaneeringu koostamise eesmärk on kavandada avalik elektrifitseeritud raudtee, et luua võimalus Paldiski suunaliste kaubavedude ümbersuunamiseks Tallinna kesklinnast (sh Kopli kaubajaamast) ning sh Ülemiste multimodaalsest reisiterminalist, kaupade kiirem liikumine … Vaadake hankeid »
2023-04-13   Tallinna Ülikooli hoonete koristus (Tallinna Ülikool)
Lepingu esemeks on Tallinna Ülikooli hoonete koristus järgmistel objektide: Terra – Narva mnt 25, Tallinn; Nova – Narva mnt 27, Tallinn; Vita – Narva mnt 27, Tallinn; Astra – Narva mnt 29, Tallinn; Silva – Narva mnt 29, Tallinn; Mare – Uus-Sadama 5, Tallinn; Töövõtja peab osutama teenust kõikidel nimetatud objektidel ja kui Tallinna Ülikoolile lisandub Tallinna piires veel hooneid, siis võib ka need lisada objektide nimekirja. Vaadake hankeid »
2023-04-11   Üleriigilise planeeringu LS, AKM ja KSH programmi koostamine Rahandusministeeriumile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Koostada üleriigilise planeeringu lähteseisukohad, viia läbi planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste majanduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude analüüs ning koostada keskkonnamõjude strateegilise hindamise programm Rahandusministeeriumile. Vaadake hankeid »
2023-04-04   Heakorratööd (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Hanke eesmärk on osta heakorratööde teostamist Põhja-Eesti Regionaalhaigla erinevates korpustes. Vaadake hankeid »
2023-03-29   Reostuse likvideerimise ja jäätmete koristamise tellimine (Maa-amet) (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Pinnasereostuse likvideerimine Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevatel kinnisasjadel, mille volitatud asutuseks on Maa-amet. Riigihanke osas 1 ja 2 sõlmitakse riigihanke tulemusel hankeleping. Riigihanke osas 3 sõlmitakse raamleping, mille alusel tellib hankija töid vajaduspõhiselt, vastavalt eelarvevahendite olemasolule. Tööde eest tasumine toimub vastavalt tellitud ja reaalselt tehtud töödele. Tööde eest tasumine võib toimuda ka etapi kaupa. Sõlmitav raamleping ei kohusta hankijat kõiki tehnilises … Vaadake hankeid »
2023-03-21   Transpordiameti hoonete ja väliterritooriumite koristus (Transpordiamet)
Transpordiameti hoonete ja väliterritooriumite koristus vastavalt riigihanke alusdokumentides kehtestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-03-21   Transpordiameti Väike-Turu 4, Tartu, Väike-Turu 10, Tartu – sadamaala, Rohuküla sadam 8, Rohuküla, Lume 9, Tallinn,... (Transpordiamet)
Transpordiameti Väike-Turu 4, Tartu, Väike-Turu 10, Tartu – sadamaala, Rohuküla sadam 8, Rohuküla, Lume 9, Tallinn, Lume 9, Tallinn, Merekalda 16, Pärnu hoonete ja väliterritooriumite koristus vastavalt riigihanke alusdokumentides kehtestatud tingimustele Vaadake hankeid »
2023-03-20   Rapla ja Pärnu maakonnaplaneeringute maavarade teemaplaneeringu lähteseisukohad ja KSH programm Rahandusministeeriumile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu ja asjakohaste sotsiaalsete, kultuuriliste, majanduslike ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi: AKM (sh KSH)) eesmärk on maavarade uurimise ning kaevandamise valdkonnas riiklike strateegiliste maakasutusprioriteetide seadmine, sealhulgas määrata lähtuvalt riigi huvist ja koostöös kohaliku omavalitsuste üksustega perspektiivsed alad ehitusmaavarade ja turba uuringualade ning kaevandamisalade paiknemiseks, … Vaadake hankeid »
2023-03-13   AS Lääne-Tallinna Keskhaigla kinnistute heakorratööd (Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla)
Riigihanke esemeks on AS Lääne-Tallinna Keskhaigla kinnistute väliheakorratööd, millega tagatakse AS Lääne-Tallinna Keskhaigla kinnistute väliterritooriumi esteetiline üldmulje, korrastatus ja turvalisus. Vaadake hankeid »
2023-03-10   Jäätmekäitlusteenus (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Kompleksne ja süsteemne haigla poolt kindlaks määratud jäätmeliikide käitlusteenus. Vaadake hankeid »
2023-03-03   Välikoristusteenuse ostmine (Enefit Power AS objektidel, Ida-Virumaal) (Eesti Energia AS)
Enefit Power AS objektidel, Ida-Virumaal, välikoristusteenuse ostmine. Vaadake hankeid »
2023-03-01   Linnustiku uuring tuuleenergeetika eelisarendusalade leidmiseks Keskkonnaagentuurile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Kaitsekorralduslikult oluliste jt tuuleenergeetika arendamise suhtes tundlike linnuliikide pesitsus-, rände- ja toitumiselupaikade ning neile toimiva tuuleenergeetika arenduse mõju olemasolu välja selgitamine tuuleenergeetika eelisarendusaladel. Töö sisaldab väliuuringuid erinevates elupaigatüüpides eelnevalt valitud tuuleenergeetika eelisarendusaladel. Täpsemad tingimused hanke alusdokumentides. Vaadake hankeid »
2023-02-28   Viljandi tänavate aastaringne hooldusaastatel 2023-2026 (Viljandi Linnavalitsus)
Hankija eesmärk on teostada Viljandi linna tänavate, parklate, bussipeatuste, ülekäiguradade ja kõnniteede aastaringsed hooldustööd. Lisaks tänavakatete remonditööd (löökaukude remont) ning elutähtsa teenuse osutamise kava koostamine ning selle elluviimiseks valmioleku tagamine. Vaadake hankeid »
2023-02-23   Taimestiku uuring tuuleenergeetika eelisarendusalade leidmiseks Keskkonnaagentuurile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Loodusdirektiivi elupaikade ja neis elupaikades I ja II kaitsekategooria kaitsealuste soontaime-, seene- ja samblaliikide inventeerimine ning neile potentsiaalselt toimiva tuuleenergeetika arendamise mõju välja selgitamine tuuleenergeetika eelisarendusaladel. Töö sisaldab väliuuringuid eelnevalt valitud tuuleenergeetika eelisarendusaladel. Täpsemad tingimused hanke alusdokumentides Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Pärandkoosluste Kaitse Ühing Sihtasutus Eestimaa Looduse Fond
2023-02-23   Sillamäe linna territooriumi hooldamine ja puhastamine (Sillamäe Linnavalitsus)
Sillamäe linna territooriumi hooldamine ja puhastamine Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OÜ N&V
2023-02-23   Nahkhiirte uuring tuuleenergeetika eelisarendusalade leidmiseks Keskkonnaagentuurile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Nahkhiirte ja neile sobivate elupaikade olemasolu välja selgitamine potensiaalsetel tuuleenergeetika eelisarendusaladel. Töö sisaldab väliuuringuid, sh öiseid ultrahelidetektorsalvestusi erinevates elupaigatüüpides eelnevalt valitud tuuleenergeetika eelisarendusaladel. Täpsemad tingimused hanke alusdokumentides. Vaadake hankeid »
2023-02-23   Lendorava uuring tuuleenergeetika eelisarendusalade leidmiseks Keskkonnaagentuurile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Lendoravate ja neile sobivate elupaikade ning neile toimiva tuuleenergeetika mõju olemasolu välja selgitamine tuuleenergeetika eelisarendusaladel. Töö sisaldab andmete eelanalüüsi ja mudeldamist, väliuuringuid erinevates elupaigatüüpides eelnevalt valitud tuuleenergeetika eelisarendusaladel ja hilisemat andmetöötlust ning analüüsi. Täpsemad tingimused hanke alusdokumentides. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OÜ Rewild
2023-02-20   Viimsi valla haldusterritooriumi üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (Viimsi Vallavalitsus)
Hanke objektiks on valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine ja seotud planeeringuülesannete lahendamine. Töö koostamisel tuleb aluseks võtta: 1. Viimsi valla haldusterritooriumi üldplaneeringu lähteseisukohtade eelnõu. 2. Viimsi valla haldusterritooriumi üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu. 3. Tööde teostamise ajakava. NB: Pakkuja võib pakkumuse esitada mõlemale osale, kuid maksimaalne osade arv, mille kohta võidakse sõlmida hankeleping on … Vaadake hankeid »
2023-02-17   Tallinna Õismäe Vene Lütseumi ruumide puhastusteenuse tellimine (Tallinna Õismäe Vene Lütseum)
Riigihanke esemeks on Tallinna Õismäe Vene Lütseumi ruumide puhastusteenuse tellimine. Vaadake hankeid »
2023-02-14   Viljandi linna üldplaneeringu 2040+ koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine (Viljandi Linnavalitsus)
Hankija soovib hankida konsultatsiooniteenust Viljandi linna üldplaneeringu 2040+ (edaspidi üldplaneering) koostamiseks ja üldplaneeringu koostamise raames keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks (edaspidi KSH). Üldplaneeringu koostamine ja KSH on algatatud Viljandi Linnavolikogu 25.august 2022 otsusega nr 74. Üldplaneeringu ülesandeks on kogu linna territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ning täpsustamine. Vaadake hankeid »
2023-02-14   Üldhooldustööde teostamine riigimaadel (Maa-amet) (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Hooldustööde teostamine Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevatel kinnisasjadel, mille volitatud asutuseks on Maa-amet ja reformimata maaüksustel, mille valitseja ülesandeid täidab Maa-amet. Hooldustööde sisuks on niitmine, lume ja libeduse tõrje, okste ja lehtede koristus ning hooldusalas prahi koristus. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Andiamo OÜ FSE CAPITAL OÜ Halduskombinaat OÜ Metskass OÜ Osaühing Kalrem OÜ HK Puhastus päästala OÜ Turf OÜ
2023-02-14   Tallinnas olmes tekkivate ohtlike jäätmete kogumisringide läbi viimine 2023-2024 (Tallinna Jäätmekeskus)
Tallinnas olmes tekkivate ohtlike jäätmete kogumisringide läbi viimine viiel korral, kevad 2023 - sügis 2024 Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Epler & Lorenz
2023-01-24   Puhastusteenuse ostmine 2023 – 2025 (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Puhastusteenuse ostmine TTK õppe- ja tööruumide koristamiseks aadressidel Pärnu mnt 62, Siidisaba tn 7 ja Siidisaba tn 8. Kokku koristatavat pinda 15751 m2. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: SPS Grupp OÜ
2023-01-24   Aia- ja haljastujäätmete käitlus 2023 (Tallinna Jäätmekeskus)
Tallinna Jäätmekeskus (edaspidi hankija) kutsub Teid (edaspidi pakkuja) esitama pakkumust avatud hankemenetlusena läbiviidavale riigihankele, mille eesmärk on hankelepingu (edaspidi leping) sõlmimine 6000 tonni aia- ja haljastujäätmete käitlemisteenuse (edaspidi lepingu ese või teenus) tellimine. Vaadake hankeid »
2023-01-19   Jäätmejaamades kogutud ohtlike jäätmete vedu ja käitlemine 2023-2024 (Tallinna Jäätmekeskus)
Riigihanke esemeks on Pääsküla, Rahumäe, Pärnamäe, Paljassaare ja Loksa jäätmejaamades kogutud ohtlike jäätmete vedu ja käitlemine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Epler & Lorenz
2023-01-11   Stroomi ranna reostuse saneerimistööde teostamine (Põhja-Tallinna Valitsus)
Tööde raames teostatakse kahe pinnase õlireostuse ala (RK1: pindala 158 m2, maht 55,2 m3 ja RK2: pindala 49 m2, maht 13 m3) väljakaeve ja reostunud pinnase üleandmine selle puhastamiseks vastavat tehnoloogiat ja käitluslitsentsi omavale ettevõttele. Reostunud pinnase eemaldamise järgselt võetakse proovid ümbritsevast pinnasest, teostatakse puhta pinnase tagasitäide ja ala korrastamine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Osaühing Kaurits
2023-01-09   Sillamäe linna territooriumi hooldamine ja puhastamine (Sillamäe Linnavalitsus)
Riigihanke esemeks on Sillamäe linna territooriumi ja heakorrastuse elementide igapäevane hooldus ja korrashoid (linna teede, tänavate, kõnniteede, parklate ja väljakute hooldamine) ning rannapromenaadi hooldamine ja puhastamine Vaadake hankeid »
2022-12-27   Saku jäätmejaama ja Kiisa jäätmepunkti haldamine 2023-2026 (Saku Vallavalitsus)
Hanke eesmärk on Saku vallale kuuluva jäätmejaama asukohaga Saku alevik, Tiigi tn 15 (kü 71801:001:1668) ja jäätmepunkti asukohaga Kiisa alevik, Pargi tn 1 (kü 71801:001:1833) teenusepakkuja leidmine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Eesti Keskkonnateenused AS
2022-12-14   Talinna Kultuurikatla puhastusteenuse hankimine (Sihtasutus Tallinna Kultuurikatel)
Tallinna Kultuurikatla siseruumide koristusteenuse teostaja leidmine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Krausberg Eesti OÜ
2022-12-01   Enefit Power AS-i territooriumil emissioonide mõõtmised aastatel 2023-2024 (Enefit Power AS)
Käesoleva hanke eesmärgiks Enefit Power AS-i territooriumil asuvate tootmisüksuste objektidel välisõhu emissioonide mõõtmiste teenuse ostmiseks kuni viie raamlepingu sõlmimine kaheks (2) aastaks. Vaadake hankeid »
2022-11-15   Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu, asukoha eelvaliku, asjakohaste mõjude hindamise, sh KSH esimese etapi... (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu ja selle mõjude hindamise eesmärgiks on piirkondade konkurentsivõime suurendamine ning ääremaastumise vähendamine läbi püsiühenduse kavandamise üle Suure väina mandrilt Muhu saarele. Teenuse osutaja konsulteerib Rahandusministeeriumit Suure väina püsiühenduse REPi asukoha eelvaliku, asjakohaste mõjude hindamise, sh KSH esimese etapi aruande koostamisel ning LS ja VTK lisas olevate uuringute läbiviimisel ja asukoha eelvaliku etapi eskiisprojekti koostamisel - … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Maves OÜ Osaühing Kolm Pluss Üks Osaühing Reaalprojekt OÜ Hendrikson & Ko
2022-11-11   Tallinna lennujaama avatud ala välikoristus (Aktsiaselts Tallinna Lennujaam)
Tallinna lennujaama avatud ala (sh parkimismaja) välikoristus (sh lume koristus). Tööde objektiks on mehhaniseerimata ja mehhaniseeritud koristusteenuse osutamine Tallinna lennujaama avatud territooriumil. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Sanomar Kinnisvarahooldus OÜ
2022-11-01   Ohtlike jäätmete veo- ja käitlusteenus (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Hanke eesmärk on sõlmida kaheks aastaks raamleping, mille alusel üüritakse jäätmekonteinereid ja tellitakse kompleksne teenus hankija struktuuriüksuste ohtlike jäätmete süsteemseks äraveoks ja käitluseks Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Epler & Lorenz
2022-10-28   Jäätmete vedu lõppkäitlusse (Mittetulundusühing Võru Jäätmekeskus)
Teenuse sisuks on jäätmete (jäätmekood 20 03 01 – segaolmejäätmed) vastuvõtt hankijalt lõppkäitlemiseks. Vaadake hankeid »
2022-10-25   Jäätmeveo teenus jäätmete kogumispunktides 2023-2026 (Saue Vallavalitsus)
Riigihanke esemeks on Saue vallas kolmes avalikus jäätmete kogumispunktis jäätmete kogumise, käitlemise ja jäätmeveoteenuse osutamine vastavalt tehnilisele kirjeldusele ja muudele riigihanke alusdokumentidele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Ragn-Sells AS
2022-10-17   Jäätmete kogumine ja vedamine riigimetsadest 2023-2024 (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Avatud menetlusega hankega soovib soovib RMK leida töövõtja, kes koristab RMK hallatavatel maadel sinna õigusvastaselt veetud jäätmed ja nendest tekkinud saastuse tellija poolt esitatud tellimuste alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Eesti Keskkonnateenused AS Ragn-Sells AS
2022-10-17   Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks I kategooria loomsete kõrvalsaaduste kokkuveo- ja... (Maaeluministeerium)
Lepingu ese on Eestis tegutsevatel põllumajandustootjatest loomapidajatel tekkinud I kategooria hulka kuuluvate hukkunud põllumajandusloomade kokkuvedu ja kahjutustamine. I kategooria loomsete kõrvalsaaduste hulka kuuluvad hukkunud mäletsejalised (veis, lammas, kits). Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Vireen
2022-10-07   Riigihanke "Tartu linna haldushoonetes koristusteenuse osutamine 01.01.2023 kuni 31.01.2026" (Tartu Linnavalitsus)
Riigihanke objektiks on ajavahemikus 01.01.2023 kuni 31.01.2026 koristusteenuse osutamine haldushoonetes I osa Küüni tn 1//Raekoja plats 3, Küüni tn 3/5, Raekoja plats 14 ja II osa Jaani tn 7, Kaunase pst 22, Küütri tn 3, Raekoda, Raekoja plats 12, Ülikooli tn 11. Vaadake hankeid »
2022-10-05   Järva valla teede talihooldeteenuse riigihange 2022 – 2025 (Järva Vallavalitsus)
Kutsume Teid esitama pakkumust riigihanke alusdokumentides toodud tingimustel Järva valla teedel talihoolduse teostamiseks. Täpsem objekti kirjeldus on toodud hankedokumendi lisades. Riigihanke tulemusena sõlmitakse raamleping kehtivusega 31.märts 2025. Riigihange on jaotatud ühe menetluse raames osadeks, mida kirjeldatakse täpsemalt hankedokumendi lisades. Pakkumuse saab esitada ühele või mitmele osale. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Arvi Rohusaar AS Tariston E.K. Partner Grupp OÜ Farmimamma OÜ Impeerium OÜ Kind OÜ Krisell Teenused OÜ MEK Tehnika OÜ MERKIN AUTO OÜ Nelkeira OÜ Osaühing Committed Osaühing Metstaguse Agro Osaühing Preesi Tractor Group OÜ Tuule Agro OÜ
2022-10-04   HELCOMi Läänemere ja Eesti mereala seisundihinnangute koostamine (Keskkonnaministeerium) (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Euroopa merede hea seisundi saavutamiseks teevad Läänemere-äärsed riigid regionaalset koostööd HELCOMi raames ning 2023.a peab valmima Läänemere kolmas terviklik seisundihinnang (holistic assessment, edaspidi HOLAS 3). HOLAS 3 annab sisendit ka Eesti mereala seisundi hindamiseks. Eesmärk on osaleda Läänemere uue seisundihinnangu koostamisel ja liikide-elupaikade ohustatuse hindamises ning uuendada ja ajakohastada 2018.a valminud Eesti mereala hindamiskriteeriumite-põhised seisundihinnangud ja sihid koos … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Consultare OÜ Tallinna Tehnikaülikool Tartu Ülikool
2022-10-03   Raatuse territooriumi jääkreostuse likvideerimine (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Pinnase jääkreostuse likvideerimine Tartu Raatuse territooriumil SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusega. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: EKOGRID OY Maves OÜ
2022-09-30   Põhja-Sakala valla teede ja tänavate talihooldustööd 2022–2025 (Põhja-Sakala Vallavalitsus)
Hanke objektiks on talihooldustööde teostamine Põhja-Sakala valla avalikel teedel ja tänavatel, avalikus kasutuses olevatel erateedel ja erateedel ning hallatavate asutuste ümbruses vastavalt hanke alusdokumentides toodud tingimustele ja nõuetele. Teenust osutatakse 3 talveperioodil ajavahemikul november kuni aprill. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aare Kolk Arjadi-Jüri talu Jaan Reineri Siimu talu Osaühing Acropolis osaühing Kõpu PM Osaühing SJ Trans osaühing Tällevere Agro OÜ Koovita talu OÜ Nugised Peep Rink FIE Sakala Mahetalu OÜ