Hanked: Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelevalveteenused

>20 arhiveeritud hanked

Hiljutised hanked arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelevalveteenused aastal Eesti

2023-09-25   Capacity Increase Programme – Design, Supervision and Control Services of Construction Projects (European Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA))
The capacity increase programme is divided in three lots: — lot 1: architectural, engineering and supervision services; — lot 2: health and safety coordination; and — lot 3: technical control. Vaadake hankeid »
2023-05-09   RMK Põlula kalakasvatuskeskuse tootmis-olme-bĂĽroohoone rekonstrueerimise projekteerimine (Riigimetsa Majandamise Keskus)
RMK Põlula Kalakasvatuskeskuse tootmis-olme-büroohoone rekonstrueerimise projekteerimisega on tellija soov lahendada hoone sisekliimaga, ruumide funktsionaalsuse- ja konfiguratsiooniga ning muude, lähteülesandes toodud, tehniliste vajadustega seotud küsimused. Vaadake hankeid »
2023-05-09   Riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa (E263) km 126,0-128,7 KalikĂĽla lõigu eelprojekti koostamine (Transpordiamet)
Riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa (E263) km 126,0-128,7 Kaliküla lõigu eelprojekti koostamine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-05-08   Auvere Agropargi teostatavus- ja tasuvusanalĂĽĂĽs (Sihtasutus Ida-Viru Investeeringute Agentuur)
Hankemenetluse eesmärgiks on teostada Auvere Agropargi teostatavus- ja tasuvusanalüüs. Vaadake hankeid »
2023-05-08   Kangru liiklussõlme ja Rail Balticut ĂĽletavate viaduktide ehitustööd (Transpordiamet)
Kangru liiklussõlme ja Rail Balticut ületavate viaduktide ehitustööd vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-04-27   L352 Viru-Mustvee ja L353 Mustvee-Tsirguliina 330kV õhuliinide omanikujärelevalve (Elering AS)
L352 Viru-Mustvee ja L353 Mustvee-Tsirguliina 330kV õhuliinide omanikujärelevalve Vaadake hankeid »
2023-04-26   Riigitee 57 km 16,385-23,809 Vihi-Kaansoo põhiprojekti koostamine (Transpordiamet)
Riigitee 57 km 16,385-23,809 Vihi-Kaansoo põhiprojekti koostamise lõpetamine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-04-25   Tapa raudteejaama osaline renoveerimine (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Tapa raudteejaama osaline renoveerimine koos keskkõriku ja depookõriku ümberehitusega. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1 ja selle lisades. Vaadake hankeid »
2023-04-25   Jõhvi digi- ja multimeediainkubaatori hoonekompleksi ehituse eelprojekti koostamine (Sihtasutus Ida-Viru Investeeringute Agentuur)
Hankija soovib riigihanke tulemusena hankida Jõhvi digi- ja multimeediainkubaatori hoonekompleksi ehituse eelprojekt koos ruumikaartidega maaüksustele aadressiga: Tööstuspargi, Kotinuka küla, Jõhvi vald (katastritunnus 25101:001:0551) osale kinnistust, vastavalt detailplaneeringu joonisele kruntidel 2, 3 ja 4. Vaadake hankeid »
2023-04-19   Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade, asjakohaste mõjude hindamise, sh KSH... (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Hanke objektiks on Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade, asjakohaste mõjude hindamise, sh KSH programmi ja sotsiaalmajandusliku mõju analüüsi koostamine. Järgmised etapid hangitakse eraldi. Riigi eriplaneeringu koostamise eesmärk on kavandada avalik elektrifitseeritud raudtee, et luua võimalus Paldiski suunaliste kaubavedude ümbersuunamiseks Tallinna kesklinnast (sh Kopli kaubajaamast) ning sh Ülemiste multimodaalsest reisiterminalist, kaupade kiirem liikumine … Vaadake hankeid »
2023-04-18   Riigitee 2 (E263) Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa km 168,36-176,84 asuva Kardla–Tartu lõigu põhiprojekti koostamine (Transpordiamet)
Riigitee 2 (E263) Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa km 168,36-176,84 asuva Kardla–Tartu lõigu põhiprojekti koostamine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-04-17   Laboriteenuste raamhange (Transpordiamet)
Riigihanke tulemusena sõlmitakse raamleping tee-ehitusega seotud laboratoorsete katsetuste tellimiseks 36 kuulise perioodi jooksul, vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-04-14   Paldiski I tuulepargi hooldus (Enefit Wind OĂś)
Riigihanke eesmärgiks on hooldusteenuse osutamine (GE 2.5 MW seeria tuuleturbiinidele) Paldiski I tuulepargis. Täpsemad juhised, tööde sisu ja hankelepingu tingimused on leitavad alusdokumentidest "Instructions to tenderers" ja "Paldiski I Service Agreement (Draft)". Vaadake hankeid »
2023-04-14   Riigitee nr 11330 JärvekĂĽla-JĂĽri asuva Rail Baltica Põrguvälja maanteeviadukti ehitamise omanikujärelevalve (Transpordiamet)
Riigitee nr 11330 Järveküla-Jüri asuva Rail Baltica Põrguvälja maanteeviadukti ehitamise omanikujärelevalve teostamine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-04-11   Ăśleriigilise planeeringu LS, AKM ja KSH programmi koostamine Rahandusministeeriumile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Koostada üleriigilise planeeringu lähteseisukohad, viia läbi planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste majanduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude analüüs ning koostada keskkonnamõjude strateegilise hindamise programm Rahandusministeeriumile. Vaadake hankeid »
2023-03-31   Projekteerimistööde teostamine Ida-Tallinnas (Enefit Connect OĂś)
Projekteerimine Ida-Tallinna piirkonnas. Riigihanke mahtu kuulub 0,22-20 kV elektrivõrgu, lihtsamate kuni 35 kV elektrivõrgu tööde, siderajatise multitorusüsteemi, tänavavalgustusvõrgu ja elektriautode laadimistaristu projekteerimine. Siderajatise multitorusüsteemi ja tänavavalgustusvõrgu projekteerimist tellib hankija üldjuhul siis, kui see projekteeritakse projekteeritava elektrivõrguga suuremas osas samasse trassi või asub samas projektalas. Hankija ei telli hankelepingu alusel sidekaablite ega … Vaadake hankeid »
2023-03-31   Pärnu linnas Sindi-Lodja silla projekteerimine ja ehitamine koos juurdepääsuteedega (Transpordiamet)
Sindi-Lodja silla projekteerimine ja ehitus koos juurdepääsuteede ehitusega vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-03-31   Projekteerimistööde teostamine Lääne-Tallinnas (Enefit Connect OĂś)
Projekteerimine Lääne-Tallinna piirkonnas. Riigihanke mahtu kuulub 0,22-20 kV elektrivõrgu, lihtsamate kuni 35 kV elektrivõrgu tööde, siderajatise multitorusüsteemi, tänavavalgustusvõrgu ja elektriautode laadimistaristu projekteerimine. Siderajatise multitorusüsteemi ja tänavavalgustusvõrgu projekteerimist tellib hankija üldjuhul siis, kui see projekteeritakse projekteeritava elektrivõrguga suuremas osas samasse trassi või asub samas projektalas. Hankija ei telli hankelepingu alusel sidekaablite ega … Vaadake hankeid »
2023-03-28   Lodja ja Nepste metsise pĂĽsielupaikades loodusliku veereĹľiimi taastamisprojektide koostamine (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Riigihanke eesmärk on leida Edela-Pärnumaal asuvates Lodja ja Nepste metsise püsielupaikades loodusliku veerežiimi taastamise projektide koostaja ning sõlmida projekteerimistööde hankeleping. Vaadake hankeid »
2023-03-24   Sopi päiksepargi ehitus- ja paigaldustööd (Enefit Wind Purtse AS)
Sopi päiksepargi ehitus- ja paigaldustööd vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-03-21   Rail Baltic Ăślemiste reisiterminali raudteerajatiste ehitus- ja garantiiperioodi aegse omanikujärelevalve teenuse osutamine (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Rail Baltic Ülemiste reisiterminali raudteerajatiste ehitus- ja garantiiperioodi aegse omanikujärelevalve teenuse osutamine vastavakt riigihanke alusdokumentides sätestatule Vaadake hankeid »
2023-03-13   Punane 68a ringmajandushoone projekteerimine (Tallinna Linnavaraamet)
Riigihanke esemeks on uue Punane 68a ringmajandushoone eskiisi täiendamine ja projekti koostamine -, eel- põhi ja tööprojekti mahus (sh mudelprojekteerimine BIM-is), ehitusloa taotlemine, nõustamine ehitus- ja sisustushanke käigus ning projekteerija autorijärelevalve teostamine ehitustööde käigus. Vaadake hankeid »
2023-03-09   Soomaa rahvuspargi kĂĽlastuskeskuse peahoone rekonstrueerimise ja laienduse ning õueala hoonete ja rajatiste projekteerimine (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Hanke tulemusel tellitakse RMK Soomaa rahvuspargi külastuskeskuse peahoone ning õueala hoonete ja rajatiste projekteerimistööde ja vajalike uurimistööde tegemine ning nende töödega seotud asjaajamine aadressil Kõrtsi-Tõramaa, Tipu küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond (katastriüksus 36001:004:0680, kinnisvarakood KV1307). Vaadake hankeid »
2023-03-03   Tallinna Reaalkooli juurdeehituse Estonia pst 6 arheoloogilised väljakaevamised (Tallinna Linnavaraamet)
Riigihanke objektiks on arheoloogilised uuringud (täpsemalt arheoloogiline jälgimine ja arheoloogilised kaevamised) ning kaevetööd Tallinnas, Estonia pst 6, juurdeehitusele kavandatud maa-aladel. Töövõttu kuulub vajalike lubade ja kooskõlastuste hankimine, uuringute läbiviimine ja uuringute dokumentatsiooni koostamine ja üleandmine Tellijale. Vaadake hankeid »
2023-03-01   Tallinn Kase 61, Sisekaitseakadeemia ĂĽhiselamute ehitusprojekti koostamine (Riigi Kinnisvara Aktsiaselts)
Hanke eesmärk on leida koostööpartner Kase 61, Sisekaitseakadeemia ühiselamute projekteerimistöödeks. Vaadake hankeid »
2023-02-20   Projekteerimistööde teostamine Lääne-Harjumaal (Enefit Connect OĂś)
Projekteerimine Lääne-Harjumaa piirkonnas. Riigihanke mahtu kuulub 0,4-20 kV elektrivõrgu, lihtsamate kuni 35 kV elektrivõrgu tööde, siderajatise multitorusüsteemi, tänavavalgustusvõrgu ja elektriautode laadimistaristu projekteerimine. Siderajatise multitorusüsteemi ja tänavavalgustusvõrgu projekteerimist tellib hankija üldjuhul siis, kui see projekteeritakse projekteeritava elektrivõrguga suuremas osas samasse trassi või asub samas projektalas. Hankija ei telli hankelepingu alusel sidekaablite ega … Vaadake hankeid »
2023-02-20   "Tartu renoveerib" konsultandi teenus (Tartu Linnavalitsus)
Teenuse põhisisu on Tartu linna korteriühistute toetamine renoveerimise protsessis. Luua ühistute jaoks tugiteenus, mis aitaks ühistutel konkureerida riikliku renoveerimistoetuste taotlemisel. Muuhulgas, teenuse käigus koostatakse ühistule renoveerimise kavad koos energiaarvutuste ja tasuvus analüüsidega, et ühistud saaksid vastu võtta teadlikud renoveerimise otsused. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Novarc Group AS
2023-02-20   Viimsi valla haldusterritooriumi ĂĽldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (Viimsi Vallavalitsus)
Hanke objektiks on valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine ja seotud planeeringuülesannete lahendamine. Töö koostamisel tuleb aluseks võtta: 1. Viimsi valla haldusterritooriumi üldplaneeringu lähteseisukohtade eelnõu. 2. Viimsi valla haldusterritooriumi üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu. 3. Tööde teostamise ajakava. NB: Pakkuja võib pakkumuse esitada mõlemale osale, kuid maksimaalne osade arv, mille kohta võidakse sõlmida hankeleping on … Vaadake hankeid »
2023-02-14   Märgalade taastamise projekteerimistööde raamleping (3) (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Hankija soovib riigihanke tulemusena tellida märgalade taastamisprojektide koostamise teenust raamlepingute ja nende alusel sõlmitavate hankelepingute kaudu. Vaadake hankeid »
2023-02-14   Viljandi linna ĂĽldplaneeringu 2040+ koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine (Viljandi Linnavalitsus)
Hankija soovib hankida konsultatsiooniteenust Viljandi linna üldplaneeringu 2040+ (edaspidi üldplaneering) koostamiseks ja üldplaneeringu koostamise raames keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks (edaspidi KSH). Üldplaneeringu koostamine ja KSH on algatatud Viljandi Linnavolikogu 25.august 2022 otsusega nr 74. Üldplaneeringu ülesandeks on kogu linna territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ning täpsustamine. Vaadake hankeid »
2023-02-13   Riigiteel nr 20113 Hagudi-Kodila asuva Rail Baltica maanteeviadukti ehitamise omanikujärelevalve (Transpordiamet)
Riigiteel nr 20113 Hagudi-Kodila asuva Rail Baltica maanteeviadukti ehitamise omanikujärelevalve teostamine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OĂś Esprii
2023-02-09   Lodja ja Nepste metsise pĂĽsielupaikades loodusliku veereĹľiimi taastamisprojekti koostamine (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Riigihanke eesmärk on leida Edela-Pärnumaal asuvates Lodja ja Nepste metsise püsielupaikades loodusliku veerežiimi taastamise projekti koostaja ning sõlmida projekteerimistööde hankeleping. Vaadake hankeid »
2023-02-03   Ventilatsiooni- ja jahutusseadmete hoolduse ja remondi teenuse tellimine (Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla)
Ventilatsiooniseadmete hoolduse eesmärgiks on tagada Hoonetes hooldatavate ventilatsiooni- ja jahutusseadmete puhtus, õhu puhtus ja ilma häireteta töö. Ventilatsiooni- ja jahutusseadmetel võivad esineda järgmised seisundid, mis ei vasta normaalsele (töö)korrasolekule: seadmed seestpoolt saastunud, liikuvad osad kulunud, samas antud puudused ei pea tingimata kaasa tooma ei süsteemi seiskumist ega rikke/avarii otsese kahju tekkimist, kuid puuduse ilmnemine on üldjuhul aluseks tingimusliku tehnilise … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Forus Haldus OĂś
2023-01-31   Riigitee nr 11330 JärvekĂĽla-JĂĽri asuva Rail Baltica Põrguvälja maanteeviadukti ehitamine (Transpordiamet)
Riigitee nr 11330 Järveküla-Jüri asuva Rail Baltica Põrguvälja maanteeviadukti ehitamine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-01-30   Tallinna Linnateatri IX kvartali lavatehnika hankimine (Tallinna Linnateater)
Riigihanke esemeks on Tallinna Linnateatri IX kvartali (Lai tn 23 ja 25/ Laboratooriumi tn 12) lavatehnika (välja arvatud helitehnika, valgustehnika) projekteerimine ja välja ehitamine, mis hõlmab täpsemalt tööprojekti koostamist, lavatehnika hankimist, valmistamist, tarnimist ning paigaldamist objektil (montaaž, sh vajadusel tehnosüsteemidega ühendamine) ning üleantava lavatehnika testimine ja hankija personali koolitamine. Vaadake hankeid »
2023-01-09   PsĂĽhhiaatriakliiniku ehitustööde omanikujärelevalve (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Hanke eesmärgiks on, et omanikujärelevalve teenuse osutamise kaasabil oleks saavutatud Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe meditsiinilinnakus, aadressil J. Sütiste tee 21, Tallinn, Tellija poolt korraldatava ehitustööde hankemenetluse tulemusel sõlmitava hankelepingu pooleks oleva ehitustööde peatöövõtja kohustuste täitmise tulemus, mille kaudu saab võimalikuks Tellija poolt kavandatud tervishoiuteenuste osutamine tervishoiuteenuste korraldamise seaduse tähenduses ning teiste ehitusprojekti osadega … Vaadake hankeid »
2023-01-06   Raemõisa Põhikooli, spordikompleksi ja multifunktsionaalne kogukonnakeskuse peaprojekteerimine (Rae Vallavalitsus)
Hange korraldatakse eesmärgiga projekteerida Rae külla põhikool, spordikompleks, huvialakool, noortekeskus ning piirkonda teenindav raamatukogu ning planeerida maa-ala. Vaadake hankeid »
2022-12-30   Tallinna Heleni Kooli projekteerimine (Tallinna Linnavaraamet)
Tallinna Heleni koolis asuvad erivajadustega õpilased ja asub lasteaed. Koolis õpib hetkel 98 õpilast (20 klassikomplekti), aastaks 2023/2024 on kuni 160 õpilast (kuni 30 klassikomplekti). Lasteaias on 77 last (8 rühma), tulevikus kuni 91 last (10 rühma). Planeeritavad projekteerimistööd: C-korpuse olemasolevad ruumid ja klassid jäävad alles. D ja L korpuste ümberehitus- ja ehitustööde käigus ehitatakse C korpuse 0 korruse muusikaklass ja ladu ümber sööklaks, samuti tuleb sinna köögiblokk võimsusega … Vaadake hankeid »
2022-12-29   Nõmme GĂĽmnaasiumi põhikool/Hiiu kool, Raudtee tn 55 juurdeehituse projekteerimine (Tallinna Linnavaraamet)
Lepingu esemeks on Nõmme Gümnaasiumi põhikool/Hiiu kool, Raudtee tn 55 kolme korruselise 1626. aastal valminud miljööväärtuslik hoone tervikrenoveerimise ja juurdeehituse eskiisi, eel- ja põhiprojekti projekteerimine (sh mudelprojekteerimine BIM-is), ehitusloa taotlemine, nõustamine ehitus- ja sisustushangete käigus ning projekteerija järelevalve teostamine ehitustööde käigus. Teenuse osutamise tehniline kirjeldus on esitatud alusdokumentide lisas 1 Vaadake hankeid »
2022-12-22   Tallinna Haigla ehitusprojekti ekspertiis (Sihtasutus Tallinna Haigla Arendus)
Ehitusprojekti ekspertiisi teostamine eelprojekti (sh ehitusloa saamiseks nõutud mahus koostatud projektid) ja põhiprojekti staadiumis kõikidele ehitusprojekti osadele. Ekspertiisi hulka kuuluvad riigihanke alusdokumentides nimetamata, kuid hanke esemega seotud teenused ja tegevused, kui need on vajalikud konkreetse tellimuse eesmärgi saavutamiseks. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Infragate Eesti
2022-12-21   Riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa (E263) km 126,0-128,7 KalikĂĽla lõigu eelprojekti koostamine (Transpordiamet)
Riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa (E263) km 126,0-128,7 Kaliküla lõigu eelprojekti koostamine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
2022-12-19   Rail Baltic Ăślemiste reisiterminali põhjapoolsete välialade projekteerimistööd (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Rail Baltic Ülemiste reisiterminali põhjapoolsete välisalade projekteerimistööde teostamine vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatule. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OĂĽ Keskkonnaprojekt
2022-12-19   Projekteerimistööde teostamine Ida-Harjumaal (Enefit Connect OĂś)
Projekteerimine Ida-Harjumaa piirkonnas. Hanke mahtu kuulub 0,4-20 kV elektrivõrgu ehitusprojektide koostamine, 35 kV elektrivõrgu lihtsamate tööde (võrgu demontaaž, õhuliinide kokku ühendamine mastis, lühemate maakaabelliini lõikude ümberehitus jms) ehitusprojektide koostamine, siderajatiste multitorusüsteemide (sh sidekaevud) ehitusprojektide koostamine, tänavavalgustusvõrgu ehitusprojektide koostamine ja elektriautode laadimistaristu ehitusprojektide koostamine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Enersense Aktsiaselts
2022-12-16   Tallinna Laste Turvakeskuse (Rivi tn 3) uue hoone projekteerimine (Tallinna Linnavaraamet)
Riigihanke esemeks on Tallinna Laste Turvakeskuse (aadressiga Rivi tn 3, Tallinn) projekteerimistingimuste lõpuni taotlemine, uue hoone projekti koostamine eskiis-, eel- ja tööprojekti mahus (sh mudelprojekteerimine BIM-is), ehitusloa taotlemine, nõustamine ehitus- ja sisustushangete käigus ning projekteerija järelevalve teostamine ehitustööde käigus. Vaadake hankeid »
2022-12-09   TurvangusĂĽsteemide uuendamise ja liikluskorralduse automatiseerimise konsultatsiooniteenus (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Liikluskorraldus- ja liiklusjuhtimissüsteemide alane tehniline ekspertteenus, mille sisuks on Eesti Raudtee erinevates suurprojektides osalemine ja projektimeeskondade tehniline nõustamine uute tehnoloogiate kasutuselevõtu planeerimisel ning olemasolevate ja/või uute projektide elluviimisel. Ekspertteenus tellitakse, et ta aitaks tagada funktsionaalselt ja tehniliselt optimaalsete ja ohutute lahenduste kasutuselevõttu. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: MB Smart Konsultacijos
2022-12-08   Riigitee nr 20113 Hagudi-Kodila asuva Rail Baltica maanteeviadukti ehitamine (Transpordiamet)
Riigitee nr 20113 Hagudi-Kodila asuva Rail Baltica maanteeviadukti ehitamine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS TREV-2 Grupp
2022-11-24   Lepplaane ökodukti ja Kivisilla teeviadukti ehitustööde tööprojekti koostamise aegse konsultatsiooni ja ehitusaegse... (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Rail Baltica trassil Pärnu maakonnas asuva Lepplaane ökodukti ja Kivisilla teeviadukti tööprojekti koostamise aegse konsultatsiooni ja ehitus- ning garantiiperioodi aegse omanikujärelevalve teenuse osutamine vastavalt alusdokumentides sätestatule Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Infragate Eesti
2022-11-23   SisekliimasĂĽsteemide 1-3 korrashoiuteenuse ostmine (Sihtasutus Pärnu Haigla)
Hanke eesmärk on Pärnu Haigla kinnistutel sisekliimasüsteemide 1-3 komplektse korrashoiuteenuse ostmine 4 aasta jooksul, tagades seeläbi hooldatavate süsteemide ja seadmete energiasäästlik, eesmärgipärane häireteta töö, operatiivne mittevastavuste kõrvaldamine ning haigla elutähtsa teenuse toimepidevus. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Pristis
2022-11-11   Rõuste-Virtsu L036 ja Lihula-Virtsu L170 110kV õhuliinide trassivalik ning põhiprojekti koostamine II (Elering AS)
Elering AS kavandab uue 110 kV õhuliini ehitamist Rõuste alajaamast kuni Virtsu alajaamani. 110 kV õhuliini L170 rekonstrueerimist Lihula alajaamast Virtsu alajaamani ning 110 kV õhuliinide L035/L036 kokku ühendamist. Liinidele paigaldatakse optiline sidekaabel vastavalt lisatud dokumendile „T2 TT Rõuste - Virtsu 1“. Teostada tuleb trassivalik ja koostada põhiprojekt. Täpsed nõuded on sätestatud Hankedokumentides. Vaadake hankeid »